Аужырэ едзыгъом хэлэжьэщт

Урысые къэралыгъо телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм орэдыIохэм язэнэкъокъоу «Ну-ка, все вместе!» зыцIэу зэхищагъэм хэлэжьагъ ыкIи кIэух зэнэкъокъум зыщиушэтын фиты­ныгъэ къыщыдихыгъ Адыгеим щыщ орэдыIоу ЛIыунэе Алый.

Мы зэнэкъокъум хэлажьэ­хэ­рэм уасэ афэзышIыхэрэр нэбгы­ри 100 мэхъу! Ахэр зэ­лъа­шIэрэ орэдыIох, орэдусых, продюсерых, къэралыгъом орэдыIохэр зыщагъэсэхэрэ иапшъэ­рэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэх, музыкэм къытегущыIэхэрэ цIыф­хэу социальнэ хъытыухэм Iоф ащызы­шIэх, нэмыкIхэу сэнэхьат зэ­фэшъхьафхэр зи­Iэхэу, ау музыкэм фэщагъэхэу, ежьхэми орэд дэгъоу къаIоу щытхэр арых. ОсэшIхэм япащ къэралыгъом щызэлъашIэрэ орэдыIо ныбжьыкIэу Сергей Лазаревыр.

Зэнэкъокъум икъыдэкIыгъо пэпчъ зыщызыушэтырэр нэбгыри 10. Ахэм пчъагъэу рагъэ­къурэм елъытыгъэу апэрэ чIы­пIищыр зыхьырэр къэнафэ, ау къакIэлъыкIорэм нахь мэкъабэ зыратыкIэ, нахь пчъэгъэ макIэ зиIэр мыхэм къахэзы.

Нэбгыри 100-м зэкIэми зэ­фэдэу агу урихьын плъэкIыныр зэшIохыгъошIоп, ау нахьыбэмэ амакъэ зыпфатыкIэ, осэшхо иI.

Адыгеим икIыгъэ орэдыIо ныбжьыкIэу ЛIыунэе Алый мэзаем и 2-м къагъэлъэгъогъэ зэнэкъокъум пчъагъэу 71-рэ щыригъэкъуи, анахь дэгъуищымэ ахэфагъ.

Зэнэкъокъум ишапхъэхэмкIэ, зы къыдэкIыгъомкIэ финалым ихьанэу щытыр нэбгыритIу. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр ащ ихьэгъахэу алъытэ, адыритIур джыри зэнэкъокъу­жьынхэу щыт. Алый ящэнэрэ чIыпIэм щытыгъ ыкIи Москва щыщ Юлия Булавко енэкъокъу­ныр къыпыщылъыгъ. Ар щытхъу хэлъэу тиорэдыIо ыгъэцэкIагъ — мэкъэ 89-рэ ригъэкъуи, кIэухым зэнэкъокъущтхэм ясатырэ хэфагъ.

«Адыгеир сэнаущыгъэ зы­хэлъхэмкIэ баи! Ар джыри зэ къыушыхьатыгъ ЛIыунэе Алый гъэхъагъэ хэлъэу зэнэкъо­къоу «Ну-ка, все вместе!» зыцIэм икIэух едзыгъо зэрихьагъэмкIэ», — къащитхыгъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм.

Алый тыфэгушIо ыкIи зэнэ­къокъум икIэух едзыгъо текIоныгъэ къыщыдихынэу фэтэIо!