КIымафэми къэгъагъэхэм зыкъызэIуахы

Адыгеим, Краснодар краим ыкIи КъэрэщэеЩэрджэсым ячIыгу Iа­хь­хэр зыхэхьэрэ Кавказ биосфернэ заповедникым испециалистхэр илъэс къэс ом изытет ащ зызэрэщызэ­ри­хъокIырэм лъэплъэх, зэхъокIыныгъэу фэхъу­хэрэр агъэнафэх.

Щылэ мазэр икIыгъэми, мы кIымафэр ялыягъэу зэрэфабэм къыхэкIэу заповедникым къэ­гъэгъэ зэфэшъхьафхэм ипIалъэм къыпэу зыкъыщызэIуахыгъ.

Урысые Федерацием чIыопсымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу макъэ къыгъэIугъ заповедникым къыщызэIуи­хыгъэхэ къэгъагъэхэм япчъагъэ хыIушъом нахь пэблагъэу уекIуалIэ къэс нахьыбэ зэрэщыхъурэр.

Гъатхэм илъэхъан ана­хьыжьэу зыкъызэIузы­хы­хэрэ къэгъагъэхэм ащыщэу гъэтхэпэ къэгъагъэхэр хэ­шъэе-тиссэ мэзжъыемэ ягъэхъунэхэм арызых. Игъом тефэу зыкъызэIузы­хыгъэ къэгъэгъэ закъор цикламеныр ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ пстэумэ апэу, тыгъэгъа­зэм ыкIэм, цикламенхэм зыкъызщызэIуахыгъэр Адыгеир ары.

Кавказ биосфернэ заповедникым иIофышIэ шъхьа­Iэу Татьяна Трепет къызэ­риIорэмкIэ, аужырэ илъэ­си 10-м къыкIоцI мыгъэ фэдэу осыр къу­шъхьэм щымакIэу илъэсыкIэр къи­хьагъэп. Ащ пай мылы­лъэхэм къэ­жъун­хэу зыкIырагъэжьагъэр, къу­шъхьэ­псыхэр цIыф­хэм афимыкъоу къызкIыхэкIырэр.
(Тикорр.).