«Зэкъошныгъэм» имафэхэр

Мыекъуапэ ифутбол командэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пидзэжьынэу зегъэхьазыры.


— Зыгъэпсэфыгъо уахътэр тыухи, щылэ мазэм и 15-м командэр тыугъоижьыгъэ, — къы­тиIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый. — Адыгэ Республикэм щапIугъэ кIалэхэр нахьыбэ хъухэу «Зэкъошныгъэм» щедгъэшIэнхэм тыпылъ. Арышъ, кIэу тштэщтхэр спортым пыщагъэхэм дэгъоу ашIэхэрэп. Рес­публикэм изэIухыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэм теплъыгъ, анахь дэ­гъоу ешIэхэрэм ащыщхэр къетэгъэ­б­лагъэх.

«Зэкъошныгъэм» ныбджэгъу зэIукIэгъухэр Краснодар икомандэхэм адыриIагъэх. Мэзаем и 15-м щегъэжьагъэу тикомандэ Адлер зыщигъэхьазырыщт. 2019-рэ илъэсым «Зэкъошныгъэм» ешIакIоу хэтыгъэхэр зэкI пIоми хъунэу къыхэнагъэх, цIэрыIоу зы нэбгыри кIэу аштагъэп.
ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» «Зэкъошныгъэр» щешIэщт, я 3 – 5-рэ чIыпIэхэм афэбэнэщт.