Владимир Путиным партиеу «Единэ Россием» изаконопроект къыдыригъэштагъ

Народнэ бюджетым IэпыIэгъу фэхъугъэным ехьылIэгъэ законопроектэу чIыпIэ Iофыгъохэм язэшIохын тегъэпсыхьагъэр партиеу «Единэ Россиемрэ» Урысые Федерацием и Правительствэрэ къызэдыхахыгъ ыкIи цIыфхэм къахалъхьаным фэхьазырых. ФедерациемкIэ Советым ивице-спикерэу, партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIуагъ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Советэу Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщагъэм иIэгъэ зэхэсыгъом.

«Загъорэ къулыкъушIэхэм анахьи ежь цIыфхэм яунагъо­хэм, япсэупIэ ящыкIагъэр нахь дэ­гъоу ашIэ. АщкIэ щысэшIоу щыт шъо­лъыр заулэхэм, Мос­ковскэ хэкури ахэм зэрахэтэу, шъолъыр, муниципальнэ бюджетым щыщ мылъку ежь цIыфхэм игъо алъэ­гъугъэ проектхэм зэрэщапэIуагъахьэрэр. Народнэ бюджеткIэ ащ уеджэмэ хъущт», — къы­Iуагъ Андрей Турчак.

Партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарь къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, тыдэрэ чIыпIи ащ фэдэ шIыкIэр щагъэ­федэнымкIэ правовой лъэпсэ зыкI ищыкIагъ. Партиеу «Единэ Россиемрэ» Урысые Федерацием и Правительствэрэ народнэ бюджетым IэпыIэгъу фэхъугъэным ехьылIэгъэ законопроектыр къызэдыхахыгъ. А законопроектым къыдебгъэштэнэу тыолъэIу», — риIуагъ Андрей Турчак Урысые Федерацием и Президент зыфигъазэзэ.
Ащ фэдэ лъэIум къызэрезэгъырэр Владимир Путиным къыIуагъ.

Партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, шъолъыр къутамэм и Секретарэу, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат народнэ бюджетым ехьылIэгъэ законодательнэ инициативэу партиеу «Единэ Россием» къа­хилъхьагъэм къытегущыIэ:

«Къэралыгъом ипащэу Путин Владимир Владимир ыкъом партиеу «Единэ Россием» изаконодательнэ инициативэу народнэ бюджетым ехьылIагъэм чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Советэу Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщагъэм изэхэсыгъо къыщыдыригъэштагъ. Уахътэм диштэрэ зи­гъо унэшъо шъыпкъэу ар сэлъытэ. ЦIыфхэм якъэлэ е якъоджэ гупсэ зэхъокIыныгъэшIухэу фэхъухэрэм ахэлажьэхэ ашIоигъу. Ащ фэдэ амалхэр къызфагъэфедэхэзэ псэупIэхэм псынкIэу хэхъоныгъэ арагъэшIын алъэкIыщт. Адыгеим илъэс заулэ хъугъэу гъэпсын Iофхэм чIыпIэрысхэр къащыхэтэгъэлажьэх. Сэ ведомствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ афэсшIыгъ цIыфхэм яшIошIхэр къыдалъытэзэ социальнэ мэхьа­нэ зиIэ проектхэр зэкIэ пхыращынхэу. Ащ фэдэ екIолIакIэмкIэ щысэшIоу къэпхьын плъэкIыщт проектэу «Къэлэ щыIэкIэ зэтегъэпсы­хьагъ» зыфиIоу пхыращырэр. Мыщ фэдэ проектым диштэу псэупIэхэм адэсхэм ежь-ежьырэу агъэцэкIэжьыщт псэуалъэ­хэр къыхахых, сквер­хэмрэ гупчэхэмрэ нахь зэтегъэ­псы­хьэгъэнхэмкIэ шIыхьафхэр зэхащэх. Джащ фэдэ шIыкIэм тетэу народнэ бюджетымкIэ опыт гъэнэфагъэ тиIэ хъугъэ. Хэгъэгум и Президент зыдыригъэштэгъэ законыр заштэ­кIэ, нэб­гырэ пэпчъ цIыфхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным иIахьышIу хи­шIыхьан ылъэкIыщт, обществэм ифэныкъуагъэхэр ащ нахь икъоу къыгъэлъэгъощтых ыкIи анахьэу цIыфхэр зыфэныкъорэ социальнэ проект- хэм япхырыщын акIуачIэ рахьылIэн алъэкIыщт», — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэбар жъу­гъэм иамалхэм яIофышIэхэм адэгущыIэзэ.