Яхэгъэгу къаухъумагъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ 2020-рэ илъэсыр шIэжьымрэ дзэ щытхъумрэ я Илъэсэу агъэнэфагъ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу къалэу Мыекъуапэ культурэмкIэ и Гъэ­Iо­рышIапIэ икIэщакIоу авторскэ патриотическэ орэдым итворческэ объединениеу «ЕгъэшIэрэ машIу» зыфиIорэм культурэм икъэлэ Унэу «Гигантым» Iоф­тхьабзэ щызэ­хищагъ.

Зэхахьэм къырагъэблэгъа­гъэх ветеранхэм я Совет хэтхэр, дзэ къулыкъушIэхэр, гъэсэныгъэм иучреждениехэм ялIыкIохэр, къэлэдэсхэр. Хэгъэгу зэошхом ти­дзэхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ, Адыге­ир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъухэрэм афэ­гъэхьыгъагъ Iоф­тхьабзэм къыщатыгъэ концерт программэр.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ творческэ объединением («Егъэ­шIэрэ машIом») ипащэу Андрей Михайловым къызэрэтиIуагъэмкIэ, ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу мы Iофтхьабзэр зэхащагъ. ЩыIэкIэ гупсэфыр зыдгъо­тыжьыгъэр шIукIае шIагъэми, ар къытфыдэзыхыгъэ дзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэра­хьагъэр тщыгъупшэ зэрэмыхъущтыр мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм тыгу къагъэкIыжьы. Мы творческэ объе­динением хэтхэм къаIорэ орэд­хэр заом, ТекIоныгъэм, патриотизмэм афэгъэхьыгъэх.

— Орэдэу къатIохэрэм ахэлъ гущыIэхэр зиехэр титворческэ куп ипащэу Андрей Михайловыр, орэдышъом ахэр изылъхьагъэ­хэр тиIофшIэгъоу Вадим Хабибулиныр ары, — къеIуатэ творческэ объе­динением исолистэу Сергей Трутневым. — ТичIыгу къэзыу­хъумагъэхэм, Хэгъэгум пае зыпсэ зытыгъэхэм ыкIи заом утын зэрихыгъэ пстэуми къинэу алъэгъугъэр орэдэу къатIохэрэм къыраIотыкIы.

Къызэрэугъоигъэхэр концертым ягуапэу еплъыгъэх, артистхэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх. Мыщ фэдэ творческэ зэIукIэхэр республикэм тапэкIи щырагъо­кIокIынхэ гухэлъ ахэм яI.
Жэлдэшэ Рузан.