Щынэгъончъэным ибгырыпх

2019-рэ илъэсым Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 505-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 89-рэ ахэкIодагъ, 626-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным, гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм афэшI щылэ мазэм и 31-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 1-м нэс «Щынэгъончъэным ибгырыпх» зыфиIорэ Iофтхьабзэр республикэм щыкIощт.

А уахътэм къыкIоцI Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъо­хэрэр, щынэгъончъэным ибгырыпх зымыгъэфедэ- хэрэр къыхагъэщыщтых, ахэм пшъэдэкIыжь ара­гъэхьыщт.

Къэралыгъо автоинспекторхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр гъогурыкIоныр щынэгъончъэным, гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, анахь щынэгъо автомобиль гъогухэр гъэунэфыгъэнхэм ыкIи щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм афэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэр ары.

АР-м гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие икъулыкъушIэхэр зэкIэми къяджэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, сакъыныгъэ къызхагъэфэнхэу.

Полицием иподполковникэу ПIатIыкъо Ичрам.