ЗэфашIыгъэх

Пэтхъу-Iутхъур бэмэ къызэряолIагъэм ыпкъ къикIэу Адыгэкъалэ иеджэпIищырэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIитIурэ зэфашIыгъэх.

Тыгъуасэ къыщыублагъэу мэзэе мазэм и 5-м нэс гъэсэныгъэм иучреждениехэм Iоф ашIэщтэп.

— Тхьамафэу еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф зыщамышIэщтым ны-ты­хэмрэ сабыйхэр зыпIунхэу хаб­зэм ыгъэнэфагъэхэмрэ зафэсэгъазэ кIэлэцIыкIухэр яунэхэм арагъэсынхэу, цIыфыбэ зыщызэблэкIырэ чIыпIэхэм амыщэнхэу, санитар шапхъэхэу щыIэхэр амыукъонхэу, — къащитхыгъ интернет нэкIубгъохэм Ады­гэ­къалэ ипащэу ЛIыхэсэ Махь­мудэ.

ЕджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ япащэхэм пшъэ­рылъ афашIыгъ гъэлъэшыгъэу учреждениехэм яунэ кIоцIхэр агъэкъэбзэнхэу, гриппымрэ пэтхъу-Iутхъумрэ нахь зыкъызыщаIэтыгъэ уахътэм яIофшIэн агъэлъэшынэу.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, еджапIэ пэпчъ иIофхэм язытет елъытыгъэу ышIэщтыр егъэнафэ, класс зырызхэм карантин яI.

ЩэфакIохэм яфитыныгъэрэ цIыфхэм ягупсэфыныгъэрэ алъып­лъэрэ къэралыгъо къулыкъум къызэрэщаIуагъэмкIэ, зэ­кIэмкIи республикэр пштэмэ, эпидемиологическэ зытетым уигъэрэзэнэу щыт, ар дэкIоягъэп.