«Гощэмыдэхьаблэ» непэ теплъыщт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем искусствэхэмкIэ изаслу­женнэ IофышIэшхоу, Абхъазым инароднэ артистэу ХьакIэгъогъу Къэсэй уахътэм диштэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Къэгъэлъэгъонхэу «Псэлъы­хъохэр», «Сомэ мин 600-р» Лъэпкъ театрэм иартистхэм джырэблагъэ Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъэх. Республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтэу Хъот Юныс гум къигущыIыкIыгъ.

— Спектаклэхэм цIыфыбэ яплъыгъ, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Хъот Юныс. — «Псэлъыхъохэр» дунэе классикэм хэхьэгъэ къэгъэлъэгъонэу сэлъытэ. Артистхэм къаIощт гущыIэр, лъэбэкъоу адзыщтыр, зекIокIэ-шIыкIэу къахэфэщтыр сэшIэх. Арэу щытми, зы къэ­гъэлъэгъон блэсымыгъэкIэу ся­плъы. Зыхьэ Заурбый, Кукэнэ Мурат, Зыхьэ Мэлайчэт, Кушъу Светланэ, нэмыкI артистхэм пьесэм псэ къыпагъэкIагъ. Театрэм кIэу щагъэуцухэрэ спектаклэхэри сшIогъэшIэгъоных. «Гощэмыдэхьаблэм» сеплъын симурад…

ЕплъыкIэхэр

— Къэсэй, «Гощэмыдэхьаблэр» зытхыгъэм, зыгъэуцугъэхэм тизэдэгущыIэгъу къащедгъажьэ сшIоигъу.

— Пьесэр зэлъашIэрэ драма­тургэу IутIыжъ Борисэ ­ытхыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым сыщыIэу нэIуасэ тызэфэхъугъагъ. Ипьесэ техыгъэ спектаклэр Тыр­куем къыщыдгъэлъагъоуи къыхэкIыгъ. «Гощэмыдэхьаблэр» сэры зыгъэуцугъэр.

— IэпыIэгъу къыпфэхъухэ­рэм ацIэхэр къепIуагъэмэ дэ­гъугъэ.

— Режиссерэу Исуп Тимур, сценографэу Сихъу Рэмэзан, къашъохэр зыгъэуцугъэ Исуп Аслъан, шъуашэхэмкIэ сурэтышIэу Даур Людмилэ спектаклэм чанэу къыхэлажьэх.

Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу Сихъу Рэ­мэзанэ зэрилъытэрэмкIэ, рек­ламэу цIыфхэм алъэгъу­рэмрэ спектаклэу театрэм къыщагъэлъэгъощтымрэ зэ­фэдэхэп. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр паIор ары. Адыгэ паIор дахэу пчэгум къыщэ­лъагъо. (Е. Н.).

— Орэдхэмрэ мэкъамэхэм­рэ татегущыIагъэгоп.

— Жырыкъ Заур, Лосэн Ти­мур, Апэнэсэ Астемир, Дзуцэ Сослан, нэмыкIхэри хэлажьэх.

— ЗыцIэ къепIуагъэхэр ти­нэIуасэх. Апэнэсэ Астемир ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэм» иныбджэгъу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артист, Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэ­къокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ купым хэтыгъ.

— Лосэн Тимури Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ артист. ЗэлъашIэрэ орэдыIоу Нэфышъ Чэримэ игъусэу лъэпкъ искусствэм иIофшIэн щыригъажьи, композитор, музыкант цIэрыIо хъугъэ.

— Къэсэй, цIыф цIэрыIохэр «Гощэмыдэхьаблэм» зэрэхэлажьэхэрэр дэгъу, ау цIыфхэм къышъуаIуалIэрэр, редакцием макъэу къырагъэIурэр шъори зэхэшъохыба?

— Нурбый, ар упчIэ дэгъу. Щылэ мазэм и 30-м Мыекъуапэ къыщыдгъэлъэгъощт спектаклэм тегущыIэхэрэр бэ мэхъух.

— Рекламэр къаубы…

— ЕплъыкIэхэр зэфэшъхьафынхэ ылъэкIыщт. Адыгэ шъуа­шэр зыщыгъ хъулъфыгъэр Iэсэмэгу. Iашэр ащ ыбг ишIагъ, джабгъум гъэзагъэу. Ащ фэди щыIэныгъэм щытлъэгъун тлъэ­кIыщтба? Искусствэм зэгъэ­пшэнэу щыпшIын плъэкIыщтыр макIа?

— УпчIэхэр ори къытэотых. АщкIэ къапIомэ пшIоигъор зэгъэпшэнхэр зэрэпшIыхэрэр ара?

— Тэрэз укъызэрэсэупчIы­гъэр. IутIыжъ Борисэ Iоф дэсшIагъ, игущыIакIэ уедэIуныр зымыуасэ щыIагъэп. Лъэпкъ гупшысэм тызэфищагъэу зэрэщытым спектаклэр нахь ыгъэбаигъэу сэлъытэ.


Зыфэгъэхьыгъэр

— «Гощэмыдэхьаблэр» зы­фэгъэхьыгъэм нахь шъхьэ­ихыгъэу тиеплъыкIэхэр къетэгъэIуалIэхэба.

— Адыгэ шэн-хабзэхэр тиIэх, ахэр дахэх, ау непэ укъуагъэ хъухэу тэлъэгъу. Непэрэ щы­IакIэм зэщигъакъоу тлъэгъурэм детымыгъаштэу къыхэкIыба? Наркоманием, бизнесым, нэмыкIхэм куоу талъыIэсырэп шъхьае, къыуасIомэ сшIоигъор тинахьыжъ пIашъэхэм тфалэжьыгъэу, къытфыщанагъэу щыIэм идэхагъэ къэтыухъумэн зыщы­фэе чIыпIэм тызэритыр ары.

— ГущыIэ чъэпхъыгъэхэмкIэ ар къэпIуатэмэ нахьы­шIуба?

— Театрэм амалыбэ иI. Драматургым сэмэркъэукIэ, кIэнэ­кIалъэкIэ къетхы, цIыфхэм псэ зыпыт гущыIэхэмкIэ алъыIэсы шIоигъу.

— Адыгэ шъуашэм и Мафэ тиреспубликэ къыщедгъэжьагъэу дунаим щагъэмэфэкIы. Шъуашэм дэхагъэу хэлъыр ары апэу къыхэдгъэщырэр.

— Шъуашэм имэфэкI Лъэпкъ театрэр сыдигъуи чанэу хэла­жьэ, адыгэ шъуашэр артистхэм ащыгъэу ярольхэр спектаклэхэм къащашIыгъэх. Тэ зыгорэхэр сыдми къэтыубынхэу арэп пшъэ­рылъэу тиIэр. ШIум, дэхагъэм тафэкIоным пае шIыкIэхэм та­лъэхъу.

— Спектаклэр къыбгурыIоным фэшI уеплъын, уедэIун, зэхэпхын фае.

— «Гощэмыдэхьаблэр» цIыф­хэм IэшIэхэу къагурыIощтэу слъы­тэрэп. Адыгэ Хасэм, унэгъо зэфыщытыкIэхэм талъэIэсы…

— Нысэхэмрэ гуащэхэмрэ зэгурыIохэрэп. Ащ сыда къепIолIэщтыр?

— КъагурыIоным фэшI заулэ­рэ еплъынхэ фаеу къысщэхъу.

— Адыгэ Хасэм ия ХХ-рэ Зэфэс джырэблагъэ Мыекъуа­пэ щыкIуагъ. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхахьэм къы­щиIуагъ адыгабзэм изэгъэ­шIэн, шэн-хабзэхэм язехьан Лъэпкъ театрэр, ансамблэхэу «Налмэсыр», «Ислъамыер», нэмыкIхэри зэрэпылъхэр…

— КъызгурэIо къапIомэ пшIоигъор. Искусствэм цIыфыр епIу. Республикэм икъэралыгъо гъэ­псыкIэ игъэпытэн тыхэлажьэ. ДгъэцэкIэрэ Iофым тызэфищэн фае. Тызэкъотмэ — тылъэш. Зиттэкъухьаным тиIоф тетэп. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сэри сыIукIагъ, лъэпкъ Iофы­гъохэм татегущыIагъ.

— Лъэпкъ театрэр гъогу тэ­рэз тетэу олъыта?

— Цыхьэ зыфэмышIыжьэу дэгъоу Iоф пшIэн плъэкIыщтэп. Тхьаегъэпсэух IэпыIэгъу къытфэхъухэрэр.

— Спектаклэр жъугъэхьазырзэ сеплъыгъ. Артистхэр гъэшIэгъонэу фэпагъэх, сценографиер шэпхъэ хэхыгъэ­хэм адештэ. Хэта артистхэм къахэбгъэщырэр?

— Хьэлащтэ Саныет, Уайкъо­къо Асыет, Къэбэхьэ Евгение, Исуп Тимур, Даур Жаннэ, Бэгъушъэ Анзор, нэмыкIхэм рольхэр къашIых. Спектаклэр дгъэ­хьазырзэ артистхэм ащыщхэр зэблэтхъугъэх.

— ЗэлъашIэрэ артистэу Зы­хьэ Заур къызэриIоу, ролыр къэзышIырэ артистыр игушъхьэ кIуачIэкIэ залым чIэсым лъыIэсын, а гушъхьэ кIуачIэм къыфигъэзэжьын фае.

— Тэрэз Зыхьэ Заурбый зы­фиIорэр. Театрэм цIыфхэр зэфищэнхэ, зылъищэнхэ фае. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр «Гощэмыдэхьаблэм» еплъынхэу непэ театрэм къетэгъэблагъэх, пчыхьэм сыхьатыр 7-м аублэщт.

— Къэсэй, непэ уимэфэкI маф. УиIофшIагъэ хэбгъэхъо­нэу, уимурадхэр къыбдэхъунхэу тыпфэлъаIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: артистхэр къэгъэлъэгъоным хэла­жьэх.