УпчIэхэр, джэуапхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм упчIэу къыфагъэзагъэхэмрэ ахэм джэуа­пэу аратыжьыгъэхэмрэ ащыщхэр.

УпчIэ: Темыр Чыжьэм исубъектхэм ащыщ Iоф щысшIагъэу пенсием сызэкIом Адыгеим сыщыпсэунэу сыкъэ­кIожьыгъ. Сыда шъолъырэу сыздэщыIагъэм щысфагъэуцугъэ пенсиер мыщ къызкIыщысамытырэр?

Джэуап: ЦIыфым Темыр Чыжьэм илъэс 15-м нахь мымакIэу е ащ рагъапшэрэ шъолъырхэм ащыщ ­илъэс 20-м къыщымыкIэу ащылэжьагъэхэм, унэе пенсионнэ коэффициентхэр 30-м нахь мымакIэу рагъэкъугъэ­хэмэ, пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу непэ щыIэм нэмысыхэзэ ар агъэпсын фитых. ХъулъфыгъэхэмкIэ ар илъэс 60, бзылъфыгъэхэмкIэ — 55-рэ. Мы шапхъэхэм кIуачIэ яIэ зы­хъугъэр 2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъ.

Темыр лъэныкъом щылэжьагъэхэм адрэхэм анахьыжьэу пенсием кIонхэу фитыныгъэ зэряIэм имызакъоу, страхованиемкIэ пенсием тегъэхъо­гъэ ахъщэ тыныри адрэхэм анахьыбэу афагъэнафэ. «Северянхэм» ар чIыпIэу зыщыпсэухэрэм пае агъэ­нэфэгъэ «район коэффициентым» тетэу къафалъытэ. Коэффициентыр УФ-м и Правительств къэзыгъэна­фэрэр.

ЦIыфым Темыр Чыжьэм е ащ рагъапшэрэ чIыпIэхэм ащыщэу зыщыпсэущтыгъэр къыбгынэу, нэмыкI субъектэу ахэм ащымыщым, гущыIэм пае, Адыгеим, щыпсэу­нэу кIожьыгъэмэ, «район ко­эф­фициентыр» къафыдалъытэ­жьырэп. Ахъщэ тыныр процент 50 е 30-кIэ къаIэтыным пае IофшIэгъэ илъэсхэр 25-м ыкIи 20-м къыщымыкIэу иIэнхэ фаеу мэхъу. Арэу щытми, страхованиемкIэ пенсиеу Темыр Чыжьэм зыщэIэм къыратыщтыгъэри зытетым тетэу къэнэжьы, ащ тегъэхъогъэ ахъщэ тыныри адрэхэм афагъэнэфагъэм нахьи нахь ин.

ЗэрэхъурэмкIэ, уипенсие къы­зэрэщыкIагъэм ушъхьагъуитIу иIэн ылъэкIыщт. Ахъщэ тынэу тегъэхъуагъэм «район коэффициентыр» къыщыдэлъытагъэп е IофшIэгъэ илъэсэу ищыкIагъэм фэдиз икъугъэп.

УпчIэ: ПенсиехэмкIэ системэм зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэу зырахъухьэм, фэгъэкIотэнхэр зиIэхэм анэмысыщтэу ары зэраIогъагъэр. Арэу щытми, кIэлэегъаджэхэр, илъэс Iоф­шIагъэхэр рагъэкъугъэхэми, илъэси 5-кIэ нахь кIа­сэу пенсием кIонхэу мэхъу. Сэ сыкIэлэегъадж, адрэхэм афэдэу илъэс 60-м секIуалIэмэ пенсиер сфагъэпсыщтмэ, сыда фэ­гъэкIотэным имэхьанэр?

Джэуап: 2018-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ законэу къыдэкIыгъэм пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Арэу щытми, ыныбжь нэмысызэ илъэс Iоф­шIагъэу исэнэхьат ищыкIагъэхэр ригъэ­къугъэхэмэ, пенсием кIонэу фи­тыныгъэ зиIэгъэ купхэр къэ­нэжьыгъэх. А илъэс IофшIэгъэ пчъагъэу нахьыпэкIэ законым къыщыдэлъытэгъагъэхэми ахэ­хъуагъэп.

Пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу законыкIэм щыгъэнэфа­гъэм къэралыгъор игъорыгъоу зэрэтехьэрэм зэкIэри щыгъуаз. Ащ къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, 2019-рэ илъэсым къыщыубла­гъэу кIэлэегъаджэхэр, врачхэр ыкIи артистхэр пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьыр игъорыгъоу лъэкIуатэ. ГущыIэм пае, ищыкIэгъэ илъэс IофшIагъэхэр 2019-рэ илъэсым ригъэкъугъэхэмэ, мэзихкIэ, къи­хьэгъэ 2020-р арымэ, илъэсрэ ныкъорэкIэ нахь кIасэу пенсиер афагъэпсыщт. КъэкIощт 2021-рэ илъэсым IофшIэгъэ илъэсхэр изыгъэкъухэрэр илъэсищкIэ, 2022-м изыгъэкъухэрэр илъэси 4-кIэ нахь кIасэу пенсием кIощтых.

НахьыпэкIэ пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу гъэнэфагъэм нэсынхэкIэ джыри илъэси 5 иIэу кIэлэегъаджэхэм пенсиер агъэ­псын алъэкIыщтыгъ. Джы зэрэ­хъугъэмкIи ащ тетэу къэнэжьы.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу