Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

Къэбархэу ыпкIэ зыхэмылъхэр къызэрыхьэ­хэрэ интернет-сайтхэм яамал­хэр къызфа­гъэфедэхэзэ бзэ­джашIэхэм цIыфхэр бэ­рэ зэра­гъап­цIэхэрэр, ащ къыхэкIыкIэ хэти сакъыныгъэ къызхигъэфэн зэрэфаер Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Ми­ни­стерствэ икъулыкъушIэхэм шъугу къагъэкIыжьы.

ЦIыфым ыгу рихьыгъэ продукциер ыщэфыным фэшI онлайн-тучаным исчет пэшIорыгъэшъэу ахъ­щэр ригъэхьан фае.

Ар бзэджашIэхэм къыз­фагъэ­федэзэ бэхэр агъап­цIэх.

Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэ ныбжьыкIэм автомобиль ыщэфын гу­хэлъ иIэу сайт горэм ихьагъ, ищыкIэгъэ къэбарри къырихыгъ. Ыгу ри­хьыгъэ машинэр зыщэрэ хъулъфыгъэм телефонымкIэ дэгущыIагъ, пэшIорыгъэшъэу сомэ мини 5 исчет фыригъэхьагъ. Нэ­ужым бзэджашIэм телефоныр къыIэтыжьыгъэп.

Мыщ фэдэ шIыкIэр къыз­фагъэфедэзэ, илъэс 42-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэри агъэп­цIагъ. Ащ чIэнагъэу ышIыгъэр сомэ мин 34-рэ мэхъу.

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу