ШIэжьыр орэмыкIод

Ленинград блокадэр зытырахыжьыгъэр илъэс 76-рэ зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэ Иван Дзюбэрэ блокаднэ Ленинград дэсыгъэ Вячеслав Стеблевымрэ тыгъуасэ яхьэкIагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ агъэнэфэгъэ шIэжь медалэу «1941 — 1945-рэ илъэсхэм кIогъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоны­гъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ мэхъу» зыфиIорэр игуапэу ахэм аритыжьыгъ, мэфэкIышхоу къэб­лагъэрэмкIэ афэгушIуагъ.

Иван Дзюбэ 1943-рэ илъэсым заом Iухьагъ, пулемет взводым ипэщагъ, а I-рэ Белорусскэ фронтым Iутэу зэуагъэ. ТекIоныгъэр къызыдахым ыуж дзэм къыхэкIыжьыгъэп, 1949-рэ илъэ­сым иунагъо игъусэу ветераныр Мыекъуапэ къэкощыжьыгъ. Жъогъо Плъыжьым, Хэгъэгу зэошхом иорденхэр, нэмыкI тын лъапIэхэр къыфагъэшъошагъэх.

Ыныбжь емылъытыгъэу Иван Дзюбэ непи республикэм иобщественнэ щыIакIэ чанэу хэла­жьэ, кIэлэеджакIохэм, ныбжьыкIэхэм зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъу­хэр адешIых, яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фегъасэх.

1942-рэ илъэсым Вячеслав Стеблевымрэ иунагъорэ блокаднэ Ленинград къыращыхи, Мыекъуапэ къащэгъагъэх. Джы къызнэсыгъэми республикэм икъэлэ шъхьаIэ ахэр щэпсэух. В. Стеблевым мебелышI фабрикэу «Зэкъошныгъэм», нэ­мыкI чIыпIэхэм Iоф ащишIагъ. Тамыгъэу «Жителю Блокадного Ленинграда» зыфиIорэр, юбилейнэ медальхэр къыфагъэшъо­шагъэх.

Зэо лъэхъаным Ленинград дэубытагъэ хъугъагъэхэ цIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр хэти зэрэщымыгъупшэщтыр, егъэшIэрэ шIэжьэу ар тыгу зэрилъыщтыр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— КъыткIэхъухьэрэ лIэуж­хэр патриотхэу пIугъэнхэмкIэ, заом тарихъ шъыпкъэу пы­лъыр ахэм агурыгъэIогъэнымкIэ ыкIи зэхашIэнымкIэ Iоф­шIэнышхо зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI тышъуфэраз. ТекIоныгъэшхом и Мафэу къэблагъэ­рэмкIэ сышъуфэгушIо, — къариIуагъ КъумпIыл Мурат ветеранхэм закъыфигъазэзэ.

ТХЬАРКЪОХЪО
Адам.