Урысыем и Президент Джэпсалъэу къышIы­гъэм къыра­IуалIэхэрэр

«Единэ Россием» ипартийнэ проектэу «Старшее поколение» зыфиIорэм Адыгэ РеспубликэмкIэ икоординаторэу, къалэу Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асет:
— 2020-рэ илъэсыр шIэжьым ыкIи дзэ щытхъум я Илъэсэу агъэнэфагъ. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ыкIи сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм анахьэу тынаIэ атедгъэтыщт. Ветеранхэм Iэпы­Iэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьагъэхэ проектхэр зэхэтэщэх. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдэтхыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм Iофтхьабзэхэу фэгъэхьыгъэхэр зыредгъэкIокIыхэрэ нэужыми тиIэпыIэгъу щыдгъэтыжьыщтэп.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ветеранхэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэныр «Единэ Россием» анахьэу ынаIэ зытыригъэтхэрэ лъэныкъохэм ащыщ. Партием УФ-м зэпхыныгъэмрэ коммуникацие жъугъэхэмрэкIэ и Министерствэ игъусэу Хэгъэгу зэо­шхом иветеран ыкIи сэкъатныгъэ хэзыхыгъэ пэпчъ ищыкIэгъэщтхэ номерхэр тетхагъэхэу мобильнэ телефон аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ гухэлъэу щыIэр щыIэныгъэм щыпхыращы.

Тарихъ Iофтхьабзэу «Диктант Победы» зыфиIорэр партием лъигъэкIотэщт. Мыгъэ къэралыгъо 50-м ехъумэ Iофтхьабзэр ащыкIонэу агъэнафэ. Проектым ишIуагъэкIэ шIоигъоныгъэ зиIэ пэпчъ Хэгъэгу зэошхом фэгъэхьыгъэ шIэныгъэу IэкIэлъхэр ыуплъэкIунхэ ылъэкIыщт.

НыбжьыкIэхэм тарихъыр ашIэным, мамырныгъэр зэрылъ къэралыгъом тыщыпсэуным тинахьыжъхэр зэрэфэбэнагъэхэр зэхашIэным мэхьанэшхо етэты. Ащ фэIорышIэщт Iофтхьабзэхэр еджапIэхэм, гимназиехэм, университетхэм ащызэхэтэщэх.