Ныбжьыкiэхэм тарэгушхо

КъэкIощт уахътэр зыIэ илъхэр, лъэпкъым, республикэм, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэр зэлъытыгъэр ныб­жьыкIэхэр ары. Ахэм сэнаущыгъэу ахэлъым республикэм ибаиныгъэ къыщежьэ, гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэм фещэ.

Республикэм иныбжьыкIэхэм апэблэгъэ сэнэхьатыр къызIэкIагъэхьаным, шIэныгъэу аIэкIэлъым хагъэхъон алъэ­кIыным, спортыр яныбджэгъушIоу къэтэджынхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрифэшъуашэу пылъ, IэпыIэгъу афэхъу. Ежь ныбжьыкIэхэми алъэкI къанэрэп, республикэми Урысыеми щызэхащагъэхэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэх, рес­публикэм ынапэ тырахырэп.

Общественнэ Iофхэр зикIасэу, спортыр шIу зылъэгъоу, еджэным гухахъо хэзыгъуатэу Адыгеим исыр бэ. Ахэм ахэтых модельер ныбжьыкIэхэр, сурэтшIыныр зикIасэхэр, спортым гъэхъэ­гъэшIухэр щызиIэхэр, уахътэр шIуагъэ хэлъэу зыгъэкIонэу къыхэзыхыхэрэр. Мыхэм афэдэ ныбжьыкIэхэм ащыщхэм нэIуасэ шъуафэтшIыщт.

Илэгъумэ ящысэтехыпI

Адыгэ къэралыгъо университетым истудентэу Нэгъой Бислъан гущыIэгъу тызыфэхъугъэмэ ащыщ. Ащ филологиемкIэ факультетым ия 4-рэ курс къеухы, ащ дакIоу искусствэхэмкIэ Адыгэ рес­публикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэкIэ щытым ия 2-рэ курс ис. Бислъан университетым зычIахьэм Iоф­тхьабзэхэу ащ щызэхащэхэрэм чанэу ахэлажьэу ыублагъ. Зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыди­хыгъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым республикэ зэ­нэкъокъоу «Экспресс артист» зыфиIорэми кIалэр хэлэжьагъ. Апэрэ чIыпIэр Регина Джеморэ Нэгъой Бис­лъанрэ зэдагощыгъ. ШIухьафтынэу орэдэу «Любовь существует» зыфиIорэр ЛIыбзыу Аслъан яIэпыIэгъоу къыдагъэкIыгъ. Джы видеоклип тырахынэу загъэхьазыры.

Апшъэрэ еджапIэм иаужырэ курс Бислъан мыгъэ къеухы, мы уахътэм сессиеу ыпэ илъым зыфегъэхьазыры. Ащ дакIоу лъэпкъ культурэхэм я Гупчэу Джа­джэ дэтым Iоф щешIэ. Бислъан иеджэн дэгъоу къыухынэу, творчествэм ылъэныкъокIи гъэхъагъэхэу иIэхэм ахигъэхъонэу тыфэлъаIо.

ЫгукIэ фэщагъ

Зигугъу къэсшIыщт пшъэшъэ ныбжьыкIэм ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сурэтшIыныр икIасэу къэтэджыгъ. ШхончыбэшIэ Алинэ Адыгэ республикэм ис­кусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэ. Исурэтхэм дунаим идэхагъэ къащигъэлъэгъон елъэ­кIы. Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсыр, цIыф­хэр, пкъыгъо зэфэшъхьафхэр сурэт ышIынхэр икIас.

Алинэ сурэтшIыным фэзыщагъэр янэжъэу Нурет. Пшъэшъэжъыем игъашIэ ащ рипхын гухэлъ иIэу игупсэхэм заре­Iом пэрыохъу фэхъугъэхэп. Искусствэ­хэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэкIэ щытыр Алинэ диплом плъыжькIэ къыухыгъ. Къэлэ ыкIи республикэ зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдихыгъэх. Урысы­ем щызэхащэхэрэ Iофтхьабзэхэми чанэу ахэлажьэ. ИIофшIагъэхэм осэшIоу къаратырэм ишIуагъэкIэ «Дунэе кIэлэцIыкIу гупчэу «Артек» зыфиIорэм щы­Iагъ.

ЫгукIэ зыфэщэгъэ сурэтшIыным Алинэ гухахъо хегъуатэ. ТапэкIи гъэхъагъэу иIэхэм зэрахигъэхъощтым зэрэдэлэжьэщтым щэч хэлъэп.

Игухэлъхэр къыздигъэхъуным пылъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иинженернэ фа­культет Владислав Арефьевыр щеджэ. Апшъэрэ еджапIэм зычIэс илъэсищым общественнэ Iофыр студент ныбжьыкIэм чанэу лъегъэкIуатэ. ЕджапIэм щызэхащэхэрэ проектхэм, форумхэм зэрахэлажьэрэм нэмыкIэу, интеллектуальнэ джэгукIэхэм ягъэхьазырын пылъ. Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз хэт.

БлэкIыгъэ илъэсым шъолъыр зэнэ­къокъоу «Студентым иилъэс» зыфиIорэм ихэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъоу «Творческая личность года» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр къыдихыгъ, премие къыфагъэшъошагъ. ИшIэныгъэ зэрэхигъэхъощтым, гъэхъэгъэшIухэр зэришIыщтхэм сыдигъуи Владислав пылъ.
Студенхэм я Мафэ илъэс къэс Владислав фэчэфэу егъэмэфэкIы. Мыгъи Iофтхьэбзэ гъэшIогъон зэхищагъ, ныбжьыкIэхэр ащ хэлэжьагъэх. КIэлэ чаныр ащ къыщыуцущтэп, гъэхъагъэу иIэхэм зэрахигъэхъощтым, игухэлъхэр къызэ­рэзди­гъэхъущтхэм пылъ.

ТигущыIэгъу фэдэхэр ныбжьыкIэхэмкIэ щысэтехыпIэх. Еджэным дакIоу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ заушэты, ягъэхъагъэхэм зэрэхагъэхъощтым пы­лъых. Студентхэм ямэфэкIкIэ тафэгушIо, яшIэныгъэхэм ахагъэхъонэу тафэлъаIо.

ШхончыбэшIэ Рузан.