Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн анахь шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр зыхэлэжьагъэхэ зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хабзэ зэрэхъугъэу, пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, гухэлъхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтынхэ фэе лъэныкъохэр агъэ­нэфагъэх. Iофыгъо шъхьаIэу къаIэты­гъэр УФ-м и Президент къыгъэнэфагъэ­хэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым республикэм щызэшIохыгъэ зэрэхъущтыр ары.

Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу шъолъырхэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэ­хэм акIэхьанхэмкIэ пшъэрылъхэм ягъэ­цэкIэн блэкIыгъэ илъэсым Урысыем щырагъэжьагъ. Ащ пае Адыгеим шъо­лъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ. 2019-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэу, мы лъэныкъомкIэ рес­публикэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ ылъэкIыгъ.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектхэмкIэ гъэхъагъэу щыIэхэр гъэпытэгъэнхэ, мы илъэсым IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фае. Ащ фэшI проектхэм ягъэцэкIэнкIэ ведомствэхэм екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къагъотынхэм мэхьанэшхо иIэу къыхигъэщыгъ.

— Шъолъырым къыIэкIэхьэрэ бю­джет ахъщэр игъом ыкIи зищыкIа­гъэм пэIугъэхьэгъэныр, республикэм шIуа­гъэ къыфэзыхьын зылъэкIыщт гу­хэлъхэр щыIэнхэр ыкIи ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр — джары типшъэрылъ шъхьаIэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн мы илъэсым сомэ миллиарди 3-рэ миллион 865-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу проектхэмкIэ зэзэгъыныгъэу адашIыгъэхэр процент 50-м кIахьэ. ЗырызхэмкIэ пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ хъугъэ. ГущыIэм пае, проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдилъытэрэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхэ­гъэным проценти 100-кIэ фэхьазырых.

Джащ фэдэу псэолъэ инхэм яшIын иIофыгъуи зэшIохыгъэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу объект зэфэшъхьафхэм язэтегъэ­псыхьан лъагъэкIотэщт. Мы илъэсым ыкIэм нэс фельдшер-мамыку IэзэпIэ 24-рэ ашIынэу агъэнафэ, ащ нэмыкIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIищым ягъэпсын рагъэ­жьэщт, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэ­хэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых.

Демографием, экологием, къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным, зекIоным, псэолъэшIыным ыкIи гъогухэм ягъэцэкIэжьын, нэмыкI Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

ЛъэсрыкIохэр зыхэфэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, ахэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным афытегъэпсыхьагъэу энергиер кIэзыугъое­рэ къэзыгъэнэфырэ пкъыгъо 1800-рэ Мыекъуапэ ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм мы илъэсым ащагъэуцунэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

— IофшIэнышхо дгъэцэкIэнэу къыт­пыщылъ. Анахьэу шъунаIэ зытежъугъэтын фаер проектэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэр ары. МыщкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр къыгъэуцугъэх, арышъ, къэгъэлъэ­гъон гъэнэфагъэхэм такIэхьаным ткIуачIэ етхьылIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэр зэрифэшъуашэу шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнхэм фэшI республикэм иведомствэ зэфэшъхьафхэм федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр джыри нахь агъэпытэн, IофшIэныр агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ кIэухым къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.