Фэхьазырхэу зэхащэ

Республикэм иоб­щественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ Зэфэс Адыгеим и Къэралыгъо филар­моние шэмбэтым щы­кIощт.

— Зэфэсым лIыкIо 400-м нахьыбэ хэлэжьэщт. Егъэблэгъэ тхылъхэр зэттыгъэхэри бэ мэхъух, — къытиIуагъ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Лъэпкъ зэхахьэм пэшIорыгъэшъэу зы­фэдгъэхьазырыгъ. Адыгабзэм, тарихъым, шэн-хабзэхэм язэгъэшIэн, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэным тапэкIи тадэлэжьэщт.

— Хабзэмрэ общественнэ движениехэмрэ гъусэныгъэ зэдыряIэу Зэфэсым къызэрекIо­лIэщтхэм мэхьэнэ ин етэты, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэм-
кIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. — Респуб­ликэм ирайонхэм тащыIэу чIыпIэ хэбзэ къулыкъушIэхэм, цIыф къызэрыкIохэм таIукIагъ. ЗэкIэ гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэр

лъэпкъ Iофыгъохэм агъэгумэкIых. Анахьэу къыхэзгъэщынэу сызыфаер зэхэсхыгъэ къэбарыр ары. Пащэхэр, Адыгэ Хасэр къаубыхэрэп. Ежьхэри общественнэ движением иIофыгъохэм ахэ­лэжьэнхэу зэрэфаехэр сшIогъэшIэгъон.

Тэхъутэмыкъое районым тызэкIом, Хэсашъхьэм хэтхэу Ацумыжъ Юсыф, Хьаджые Адам, фэшъхьафхэри къыдгоуцохи, зэ­хэщэн Iофыгъохэр дэгъоу дгъэцэкIагъэх, — къеIуатэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу Хъот Юныс. — Къуаджэм дэсхэм гумэкIыгъоу яIэр Зэфэсым къыщаIуатэ ашIоигъу.

— Мыекъуапэ щыпсэурэмэ аIукIагъэх Къуижъ Къэплъан, ЦIы­кIушъо Аслъан, ГъукIэлI Асхьад, фэшъхьафхэри. А. ЦIыкIу­шъом зэрилъытэрэмкIэ, диныр зылэжьыхэрэм яеплъыкIэхэр нахь куоу Хэсашъхьэм зэригъэшIэнхэ фае.

Общественнэ-политикэ щыIа­кIэм чанэу хэлажьэхэрэр, культурэм, спортым, экономикэм, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм пылъхэм ягупшысэхэр Зэфэсым къырахьылIэщтых. Общественнэ движение зэфэшъхьаф­хэри зэхахьэм къырагъэблэгъагъэх.

— Тигуапэу Зэфэсым тыкъэ­кIощт, — къытиIуагъ къэндзалхэм культурэмкIэ яобществэу «Дуслыкым» ипащэу Алям Ильясовым. — Мыекъуапэ еджапIэ къы­щызэIутхыгъэу тиныдэлъфыбзэ зэтэгъашIэ, Адыгэ Хасэм иIо­фыгъохэм чанэу тахэлажьэ. ЛIы­мыщэкъо Рэмэзан, Хэсашъхьэр бэрэ упчIэжьэгъу тэшIых, IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэм тегъэгушхо.

Зэфэсым иIофшIэн мафэм сыхьатыр 11-м филармонием щы­ригъэжьэщт.

Сурэтым итхэр: Адыгэ Хасэм и Зэфэс зыфагъэхьазырзэ гущыIэгъу зэфэхъугъэхэр.