Урысыем ицIыфыщтых

Къэралыгъо программэу «IэкIыб къэралы­гъохэм ащыпсэурэ ти­хэгъэ­гогъухэм Адыгэ Рес­публикэм къа­гъэ­зэ­жьы­нымкIэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэр респуб­ликэм щагъэцакIэ.

АщкIэ гухэлъэу яIэр IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ тихэгъэгогъу­хэу, адыгэ лъэпкъым къы­хэкIыгъэхэри ахэм зэра­хэтхэу, IэпэIэсэныгъэшхо зиIэхэм тарихъ чIыгужъым къагъэзэжьы­нымкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары.

2019-рэ илъэсым нэ­бгыри 6 программэм хэлэжьагъ. Ахэм яунагъохэм арысхэр къызыдэп­лъытэкIэ, IэкIыб къэра­лыгъохэм ягражданин 11 ащ хэлэжьагъ. Ахэм ащыщэу нэбгыри 2-р — Тыркуем, 2-р — Иорданием, нэбгыри 3-р — Сирием, нэбгыри 4-р — Узбекистан къарыкIыжьыгъэх.

Программэм хэлэжьэгъэ пстэуми IофшIапIэ къагъотыгъ. Ахэм ащыщэу нэбгыри 4-р IофшIапIэхэм аштагъ, нэбгыри 2-р унэе предпринимателых. Тихэгъэгогъухэм зыпылъыщтхэ Iофхэр Адыгэ Респуб­ли­кэм щыпсэухэрэм Iоф­шIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэ IэпыIэгъу ареты.

Программэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, ащ хэ­лажьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм арысхэм щы­псэунхэу республикэм исыд фэдэрэ муниципальнэ образовании къыхахын алъэкIыщт. Гъэсэныгъэм, медицинэм япхыгъэ фэIо-фашIэхэр, нэмыкI къэралыгъо, муниципальнэ фэ­Iо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнхэмкIэ а пстэуми ящы­кIэгъэ амалхэр яIэх.

Къэралыгъо программэм хэлажьэ зышIоигъо­хэмрэ цIыфхэмрэ ащ игъэ­цэкIэн зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм пае Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет иофициальнэ сайт разделэу «Тихэгъэгогъухэр» зыфиIорэр щызэхащагъ.

Тихэгъэгогъухэм якъэкощыжьын епхыгъэ офици­альнэ документхэр джащ фэдэу Адыгэ Рес­публикэм и МВД кощын IофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ исайти рагъотэнхэ алъэкIыщт.