«Сбербанк», «Ошъутен»…

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэ­нэкъокъоу «Чэщ лигэм» командэ 12 хэлажьэ. ЗэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх.

Зичэзыу ешIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх

«Штурм» — «Ошъутен» — 5:6, «Къурджыпс» — «Космос» — 4:6, «Сбербанк» — «Ханскэр» — 4:2, «Спортмастер-2» — «Суши Сам» — 2:3, «Ошъутен» — «Къур­джыпс» — 7:4, «Волховец» — «Абрекхэр» — 6:2.

— Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхищэгъэ Iофтхьабзэр гъэшIэгъонэу макIо, — къыти­Iуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьа­Iэу Владимир Зотовым. — Пчы­хьэм сыхьатыр 9-м зэ­IукIэгъухэр етэгъажьэх. Псау­ныгъэм игъэпытэн, зыгъэпсэ­фыгъо уахътэр нахьышIоу гъэкIогъэным афэгъэхьыгъэ ешIэ­гъу­хэм нэбгырабэ ягуапэуяплъы.

«Сбербанкыр» ыкIи «Ошъутенэр» апэ итых, ешIэгъу тIурытIу къахьыгъ. Тыгъуасэ «Космосыр» «Фортунэм» IукIагъ, «Ошъутен-2-р» «Штурмым» дешIагъ.

Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.