КIэм ишIын мэхьанэшхо иI

Республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм псыр аIэ­кIэгъэхьэ­­­гъэным, джащ фэдэу жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыуж Мыекъуапэ ичIы­пIэ зэ­фэшъ­хьафхэм ащызэпичыгъэ электро­ры­кIуапIэхэм язэтегъэуцожьын иIофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ оперативнэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзан, Мыекъуапэ имэр иапэрэ гуадзэу Китарые Аслъан, Мые­къопэ районым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровыр, хъызмэтшIапIэу «Майкопводоканал» зыфиIорэм ипащэу Апэжьыхьэ СултIан.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, псыкъэкIуапIэхэм псыр зэращымакIэм, ащ къыкIэ­лъыкIоу Мыекъопэ псырыкIуапIэм аварие къызэрэщыхъугъэм чIыпIэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр хэплъэнхэшъ, зэфэхьысыжь тэрэзхэр ашIынхэ фае.

— ЦIыфхэм къэхъугъэр къагурыIон ыкIи ошIэ-дэмышIагъэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущтыр ашIэн фае. Мышъыпкъагъэ зы­хэлъ къэбарыр щыгъэзыегъэным пае оперативнэ штабым зэхищэрэ зэхэсыгъохэм зэфэхьысыжьэу афэхъухэрэр псынкIэу ыкIи шъыпкъагъэ хэлъэу обществэм IэкIэдгъэхьан фае. Джащ фэдэу мы лъэныкъомкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм, аварием къызыдихьыгъэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэхэ зыщыхъущтым цIыфхэр щыдгъэ­гъозэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПсырыкIуапIэм къыщыхъугъэ аварием къыкIэлъыкIогъэ Iофыгъохэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэхъум ыуж Мыекъуапэ псыр къызэрафатIупщыжьыгъэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Джырэ уахътэм Iофхэм язытет зыпкъ иуцо­жьыгъ. Мыекъопэ районым ипсэупIэхэм зэрифэшъуашэу псыр аIэкIэ­гъэхьэгъэным пае псыубытыпIэ псэуалъэхэм арытыр шапхъэу щыIэхэм анагъэсыжьых. Щылэ мазэм и 22-м ехъулIэу псымкIэ IэпэчIэгъанэр метри 2-м ехъугъ, ащ ишIуагъэкIэ муниципалитетым ипсэупIэхэм едзыгъо-едзыгъоу псыр афатIупщыжьыгъ. Джащ фэдэу псырыкIуапIэхэм жьыр арыт зэрэхъугъэм игумэкIыгъуи джырэ уахътэм дагъэзыжьы. Iудзыгъэу щыс псэупIэхэм адэс цIыфхэм псыр афащэ.

ЫпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, Мыекъуапэ псыр къызэрэIэкIахьэрэр зэтырагъэуцо­жьыгъ, ау къушъхьэхэм ащыIэ къэкIуапIэхэм давлениер зэращымакIэм къыхэкIэу зэпыугъо фэхъузэ джыри псыр къаты —сыхьатыр 6-м къыщегъэжьагъэу 9-м нэс, сыхьатыр 19.00-м къы­щыублагъэу 22.00-м нэс. Мы мафэхэм ом изытет зызэбли­хъугъ, къещхыгъ, къесыгъ — Мыекъопэ псырыкIуапIэм иIоф­шIэн зыпкъ иуцожьыным ар фэ­­IорышIэщт.

Мыекъопэ псырыкIуапIэм иятIонэрэ къутамэ ишIын епхыгъэ проектыр псынкIэу гъэцэкIэгъэныр анахь шъхьаIэхэм зэращыщыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

— Мы псэолъакIэм ишIын тэркIэ стратегическэ мэхьанэшхо иI. Илъэс заулэ хъугъэу мы Iофыгъом изэшIохын федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэ къулыкъухэр ыуж итых. ПсырыкIуапIэм изы Iахьышхо тшIыгъахэ. Итхъу­хьагъэр зэкIэ дгъэцакIэмэ, мы илъэсым проектыр ухыжьыгъэ хъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм псыр къызэ­рэIэ­кIахьэрэм исистемэ тапэкIэ хэ­хъоныгъэ ышIыным фытегъэ­псыхьэгъэ ушэтынхэр зэхэщэ­гъэн­­хэ, мы IофшIэным научнэ гуп­чэхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэ зэ­рэфаер зэхэсыгъом къыща­Iуагъ. Ащ дакIоу къэлэ кIоцIым пхырыкIырэ сетьхэм чIэнагъэу ашIырэр дэгъэзыжьыгъэным, псым изытет нахьышIу шIыгъэным анаIэ тырагъэтын фаеу зэдаштагъ.

Жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыпкъ къикIыкIэ Мыекъуапэ ичIыпIэхэм ащыщхэм электрорыкIуапIэхэр ащызэпычыгъэхэ хъугъэх. Ащ къыхэкIыкIэ электричествэм икъэтын зэтегъэуцожьыгъэным иIофыгъуи зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм мэхьанэшхо ратыгъ. Къэлэ администрацием илIыкIо къызэриIуагъэмкIэ, гъэцэкIэжьыным фэгъэзэгъэ бригадэхэм чэщ реным Iоф ашIагъ. Социальнэ псэуалъэхэр зэкIэ пагъэнэжьыгъэх, тыгъуасэ пчыхьэм ехъулIэу адрэ къэнагъэхэми электричествэр аратыжьынэу щытыгъ. ОшIэ-дэмышIагъэ къызыхъукIэ, социальнэ псэуалъэхэм ащагъэ­федэрэ электрогенераторхэм язытет ренэу уплъэкIугъэн зэрэфаер республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ, пшъэрылъ гъэнэфагъэхэри афишIыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.