Адыгэ къуаер джы пчэныщэми хашIыкIыщт

Адыгеим щыпхыращырэ инвести­ци­он­нэ проектэу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу пчэнхэр зыщаIыгъыщтхэ ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къызщыдагъэкIыщтхэ комплексэу Мые­къопэ районым ит поселкэу Трехречнэм щагъэпсыгъэр тыгъуасэ къызэIуахыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, проектыр рес­пуб­ликэм щыпхырызыщырэ ООО-у «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм иучре­дителэу Владимир Про­ничевыр, ипащэу Елена Гангало, инвестициехэр къыхэзылъхьагъэхэу, компаниеу «Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум» зыфиIорэр зэхэзыщэгъэ Геннадий Мир­городскэр, ПАО-у «Сбербан­кым» и Вице-президентэу Игорь Кондрашовыр, компаниеу KGAL Group зыфиIорэм иакцио­нерэу Инграм Грегори, нэ­мыкIхэр.

Пстэумэ апэу Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр пчэнхэр зыщаIыгъхэ фермэм, щэ къызщакIащыщт цехым ащыIагъэх, псэушъхьэ­хэр зэраIыгъхэр, шапхъэу ащ пылъхэр, оборудованиеу агъэуцугъэр зыфэдэм защагъэгъозагъ.

Нэужым мэфэкI Iоф­тхьабзэм къыдыхэлъытагъэу КъумпIыл Мурат, Елена Гангало, Инграм Грегори ыкIи Геннадий Миргородскэм лентэ плъыж­ьыр зэпаупкIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ ащ лъы­пыдзагъэу псалъэу къы­шIыгъэм инвестиционнэ проектыр езыхьыжьагъэ­хэм IофшIэнышхо зэрэзэшIуахыгъэр къыхигъэщыгъ, зэкIэ хэлэжьагъэхэм, тапэкIи Iоф дэзышIэщтхэм зэрафэразэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Мыщ фэдэ комплекс тиIэ зэрэхъугъэм респуб­ликэмкIэ мэхьэнэ ин иI, — къыIуагъ ащ. — Адыгэ къуаер Адыгеим ихъыз­мэтшIапIэхэм анэмыкI къыдимыгъэкIыным, нэ­мыкIхэм ащ фэдэ фитыныгъэ ямыIэным тыфэ­бэнагъ, къыдэтхыгъ, Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафыбэхэм, IэкIыб къэрал­хэм непэ ар ащыIутэгъэ­кIы. Ау пчэныщэм хэшIыкIыгъэу джырэ нэс адыгэ къуае тшIыгъэп. Джы ари типродукциехэм къахэ­хьанышъ, бэдзэршIыпIэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щиубытынэу, республикэм ыцIэ шIукIэ зыгъэIухэрэм ащыщ хъунэу тэгугъэ.

Ащ имызакъоу, ивестиционнэ проектым ишIуагъэкIэ хэбзэIахьэу рес­публикэм ибюджет къы­хэлъхьагъэ хъурэм зэрэхэ­хъощтыри, IофшIэпIэ чIыпIэхэр, лэжьэпкIэ дэгъу цIыфхэм къызэраритыщтхэри къыхигъэщыгъ.

Адыгэ къуаем Адыгеим ыцIэ чыжьэу зэригъэIу­гъэм къыдыригъэштагъ Елена Гангало къызэгущыIэми. Пчэныщэм шIуагъэу хэлъыр къыхигъэ­щызэ, ащ хэшIыкIыгъэ адыгэ къуаеу ашIыщтыр чэмыщэм хэшIыкIыгъэм нахь дэи зэрэмыхъущтым, лъэныкъо горэхэмкIэ ыпэ рагъэшъынэуи зэрэгугъэ­хэрэм къыкIигъэтхъыгъ. Елена Гангало къызэри­IуагъэмкIэ, комплексым джыри зырагъэушъомбгъун гухэлъ яI, пчэны­шъхьэ мин тIурытIумэ ателъытагъэхэу фермэ 12 тапэкIэ агъэпсынэу ары зэрагъэнэфагъэр.

Непэ фермэу къызэ­Iуахыгъэри шъхьэ мини­тIум телъытагъ. БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсым Нидерландхэм къыращи «за­аненскэ» зыфаIорэ пчэн лъэпкъэу шъхьэ 1017-рэ къащагъ. Джыри мыгъэ шъхьэ 500 хагъэхъон гу­хэлъ яI. Ахэм арагъэшхыщтыр ежьхэм ­агъэхьазыры.

Пчэнхэм гъэмафэу къа­кIорэм щэ къатынэу рагъэжьэщт. Зы шъхьэм чэщ-зымафэм, гурытымкIэ лъытагъэу, литри 3 — 4 къытыщт. ПстэумкIи литрэ 2000 илъэсым къаугъоинэу ары зэрэгугъэ­хэрэр. Щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр, къое зэ­фэшъхьафхэр, адыгэ къуаери ахэтэу, кIэлэцIыкIухэм апае шхынхэр къыдагъэкIыщтых. Ахэр зыщашIыщтхэ завод цIыкIум ишIын аухы.

ПстэумкIи сомэ миллион 694-рэ инвестициеу къыхалъхьанэу ары проектым къызэрэщыдэлъытагъэр. Къэралыгъо IэпыIэгъуи ащ ыгъотыщт. 2020-рэ илъэсэу къихьагъэм къыщыублагъэу 2022-рэм нэсэу ООО-у «Мирный-Адыгеим» сомэ миллиони 120-м ехъу субсидиеу къыфэкIощт. Ащ щыщэу миллион 19,8-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэщт, миллиони 100,6-р республикэм иахъщэщт. Джащ фэдэу проектым ипхырыщын пае инвестиционнэ кредитэу сомэ миллион 466-рэ ПАО-у «Сбербанкым» къы­ритыгъ. ХэбзэIахьхэм ятынкIи хъызмэтшIапIэм фэгъэкIотэнхэр фашIыгъэх, транспортым ыкIи мылъкум апае зыпари ытыщтэп.

ООО-у «Мирный-­Адыгея» зыфиIорэм щэу республикэм къыщаугъоирэм ыкIи ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэу къыщыдагъэкIырэм зэрахигъэхъощтым имызакъоу, IофшIэпIэ чIыпIэ 30 къытыщт.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.