IофшIэгъу уахътэр агъэнэфагъ

УФ-м транспортымкIэ и Министерствэ иунашъоу «IофшIэгъу уахътэм ыкIи водительхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр» зыфиIорэм 2019-рэ илъэсым шэкIогъум и 19-м кIуачIэ иIэ хъугъэ.

ЗэхъокIыныгъэхэм къадыхэлъытагъэу, къулыкъушIэ машинэ цIыкIухэмкIэ федеральнэ къэралыгъо къулыкъум ипащэхэр къезыщэкIыхэрэ ыкIи УФ-м ишъолъырхэм якъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм япхыгъэ автомобиль экипажхэм яводительхэм яшIэ хэлъэу IофшIэгъу мафэр (уахътэр) тIоу ыкIи на­хьыбэу агощын алъэкIыщт.

IофшIэгъу мафэм иIахьитIу азыфагу къыдэфэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр IофшIэныр зебгъэжьэгъэ уж сыхьатитфым мынахь кIасэу щытын фае.

IофшIэгъу уахътэр IахьитIоу е нахьыбэу зыбгощыкIэ, зы зыгъэпсэфыгъо уахътэр сыхьатитIум нахь мэкIэнэу щыт. Ау зэкIэмкIи зэхэтэу зыгъэпсэфыгъо уахътэр сыхьатитфым къе­хъу хъущтэп.

Водителым иIофшIэн графи­кым е расписанием къыдыхэлъытагъэу IофшIэгъу уахътэхэм азыфагу къыдэфэрэ зыгъэпсэфыгъор ежь водительхэм яшIоигъоныгъэ къыдилъытэу щытын фае.

Производствэм зэрищыкIа­гъэм тетэу ащ фэдэ водительхэр IофшIэн уахътэхэм азыфагу къыдэфэрэ зыгъэпсэфыгъохэм анахь кIыхьэр къыдэлъытагъэу Iоф ашIэнэу къызыригъэблагъэ­хэкIэ, ахэм зэшIуахыгъэ IофшIэныр IофшIэгъу уахътэм шъхьа­дэкIэу алъытэ.