2020-рэ илъэсым зыфагъэнэфэщтхэр

Илъэсэу къихьагъэм аныбжь нэсыгъэу пенсиер зыфа-гъэ­псыщтхэр 1964-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къэ­хъугъэ бзылъфыгъэхэмрэ, ахэм аныбжь илъэс 55-рэ мэзи 6-рэ мэхъу, хъулъфыгъэу 1959-рэ илъэсым иятIонэрэ мэзих къэхъугъэхэмрэ, ахэр илъэс 60-рэ мэзи 6-м нэсыщтых.

Ныбжьым имызакъоу, пенсионнэ коэффициентхэр 18,6-м, IофшIэгъу илъэсхэр 11-м къыщымыкIэхэу яIэнхэ фае.

IофшIэпIэ чIыпIэ щы­нагъохэм е псауныгъэм иягъэ езгъэкIыхэрэм ахалъытэхэрэм аIутхэм аныбжь нэмысыгъэу пенсием кIонхэу фитыныгъэ зэряIагъэр къэнэжьы. Джащ фэдэу ныбжьыр нэмысызэ пенсиер агъэ­псын алъэкIыщт гражданскэ авиацием ипилотхэм, ушэтэкIо летчикхэм, радиацием иягъэ зэригъэ­кIыгъэхэм, общественнэ транспортым иводительхэм, бзылъфыгъэхэу сабыитф е нахьыбэ зыпIугъэхэм, анэхэм зэрамы­лъэгъурэм ыпкъ къикIэу сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэ­хэм, сэкъатныгъэ зиIэм янэ-ятэхэм е ащ лъы­плъэхэрэм, нэмыкIхэм.

Пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу агъэнэфагъэм нэсынхэкIэ илъэситIу къэ­нагъэу ар агъэпсын фитых бзылъфыгъэу илъэс 37-рэ, хъулъфыгъэу 42-рэ Iоф­шIэгъэ илъэсэу изыгъэкъу­гъэхэм. Ау ахэм аныбжь илъэс 55-м ыкIи 60-м нэ­сыгъэн фае. Пенсиер афагъэнэфэным пае илъэс­хэр къызафалъы­тэхэкIэ, IофшIапIэм зыщыIутыгъэхэр ары къыдалъытэрэр, нэмыкIэу зи хагъахьэрэп.

Бзылъфыгъэхэу са­быищ-плIы зыпIугъэхэми пенсием аныбжь нэсынкIэ илъэсищ-плIы иIэу кIонхэ амал яI. Нахь тэ­рэзэу къэпIон зыхъукIэ, бзылъфыгъэм сабыищ иIэ­­мэ, ыныбжь илъэс 57-м, плIы иIэмэ, 56-м нэсы­гъэу пенсиер ыгъэпсын фит. Ау мыхэми зэпстэумкIи зэхэубытагъэу IофшIэгъэ илъэс 15 рагъэкъун фаеу законым къыщеIо.

Пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм ахалъытэ­хэрэм IофшIэпIэ чIыпIэр чIанагъэу, нэмыкI Iухьа­жьынхэу амал ямыIэмэ, ащ нэсынхэкIэ илъэситIу къэнагъэу пенсиер агъэ­псын фитых.

Ныбжьыр икъугъэу, ау социальнэ пенсие 2020-рэ илъэсым зыфагъэуцущтхэр бзылъфыгъэу илъэс 62-м, хъулъфыгъэу 67-м анэсыгъэхэр ары. Сэкъат­ныгъэ зиIэ хъугъэхэм аныбжь емылъытыгъэу пенсиер афагъэпсыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу