ЯIофшIагъэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

2019-рэ илъэсым ашIэгъэ IофшIэным изэфэхьысыжьхэмкIэ ыкIи Урысые печатым и Мафэу щылэ мазэм хагъэунэфыкIыгъэм къыды­хэлъытагъэу республикэм, районхэм къащыдэкIыхэрэ гъэ­зетхэм, тхылъ тедзапIэхэм, телерадиокомпаниеу «Адыгеим», Мыекъопэ телевидением яIофышIэхэм ащыщхэм тыгъуасэ афэ­гу­шIуагъэх.

Журналистхэм яIофшIагъэ джы къятэжьыгъ, Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ахэр ыгъэшIуагъэх.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр зэкIэми къа­фэгушIуагъ ыкIи журналистхэм IофшIагъэу яIэр зэрэмымакIэр къыхигъэщыгъ.

— Зэнэкъокъоу зэхатщэхэрэм нахь чанэу шъуакъыхэла­жьэ хъугъэ, ау джыри а пчъа­гъэр нахьыбэмэ нахьышIу.

Джащ шъукъыщымыуцоу Iофыгъо шъхьа­Iэу цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэр, республикэм щы­хъурэ-щышIэхэрэр шъуинэплъэгъу ишъумыгъэкIых.

Джащ фэдэу къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIофшIэн нахьышIоу агъэпсынымкIэ къэралыгъор, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IэпыIэгъу къызэрафэ­хъухэрэр ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ комитетым итхьаматэ къыхигъэщыгъэх.

Шъхьэлэхъо Аскэр зигугъу къышIыгъэхэм ащыщ аужырэ зэIукIэгъоу журналистхэм ЛIы­шъхьэм дыряIагъэм предложениеу къыщахьыгъэр. Ар комитетым имызакъоу, нэмыкI министерствэхэми журналистхэм азыфагу зэнэкъокъу щызэхащэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр. Мыщ епхыгъэ тхылъыр зэкIэ ведомствэхэм зэраIэкIагъэхьагъэр, ау кIэухэу фэхъущтыр уахътэм къызэригъэлъэгъощтыр Шъхьэлэхъо Аскэр къыIуагъ.

Нэужым икIыгъэ илъэсым анахь дэгъоу зыкъэзгъэлъэ­гъуа­гъэхэм афэгушIуагъэх. Ахэм ащыщых тиIофшIэгъоу, республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» икомпьютернэ отдел иоператорэу Нэгъой Сафыет, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм иредакторэу Шъхьэлэхъо Нурет, литературнэ журналэу «Зэ­къошныгъэм» иIофышIэхэу Нарт Марзет ыкIи Батышэ Асият, «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Юлия Мельниковар, Шэуджэн районым ителевидениеу «Зарево» зыфиIорэм ипащэу КIубэ Любовь, теле­радиокомпаниеу «Адыгеим» извукорежиссерэу Алексей Све­женцевыр, Теуцожь район гъэ­зетэу «Теучежские вести» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу Хьакъуй Юрэ, нэмыкIхэри. Мыхэм комитетым ищытхъу тхылъхэмрэ ахъщэ шIухьафтынхэмрэ афагъэшъошагъэх.

Творческэ цIыфымкIэ ащ фэ­дэ IэпыIэгъум мэхьанэ иI. Гур къы­дещае, уитхыгъэхэм зэралъыплъэхэрэр, къызэря­жэ­хэрэр къеушыхьаты, нахь чаны­гъэ къызхэбгъэфэным уфещэ. Ти­IофшIэгъухэм ягъэхъагъэхэм ахагъахъозэ джыри бэрэ къыхагъэщынхэу тафэлъаIо.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр тезыхыгъэр Iэшъынэ Аслъан.