Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан:

— 2021-рэ илъэсым гурыт еджапIэхэр зэкIэ скорость ин зиIэ интернетым пагъэнэщтых. УФ-м и Президент къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ыпэкIэ лъыкIотэрэ гъэсэныгъэм ипрограммэхэм кIэлэегъа­джэхэри кIэлэеджакIохэри алъыIэсынхэ амал яIэщт, сабый пэпчъ исэнаущыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ шIыкIэхэу къэзыгъэлъэгъощтхэр агъэфедэщтых.

ЗэхъокIыныгъэхэр искусствэм иеджапIэхэми анэсыщтых. Музыкэмрэ сурэтшIыныр зикIасэхэмрэ ясэнаущыгъэ хагъэхъон амал щыIэным фытегъэ­псыхьагъэу аужырэ шап­хъэхэм адиштэрэ оборудование зэрагъэгъотын, еджапIэхэм гъэцэкIэнхэр ащашIынхэр игъоу Урысыем и Президент ылъытагъ.

«Единэ Россием» игу­къэкIкIэ 2017-рэ илъэсым культурэм и Унэу Джэ­джэ­хьаблэ ыкIи Еджэркъуае адэтхэм федеральнэ мылъкумкIэ гъэцэкIэнхэр ащыкIуагъэх. 2018-рэ илъэсым партийнэ проектым къыдыхэлъытагъэу культурэм и Унэу Хьати­къуае дэтым гъэцэкIэнхэр щашIыгъэх. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу театрэу «Ды­шъэ къошын» зыфиIорэм техническэ лъэныкъомкIэ ищыкIагъэр рагъэгъотыгъ. 2019-рэ илъэсым игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьыным ыуж къутырэу Тамбовскэм культурэм и Унэу дэтым ипчъэхэр къызэIуахыжьыгъэх.

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу республи­кэм зэхъокIыныгъэшхохэр щэ­кIох. Мыгъэ Адыге­им имуниципалитетхэм культурэм и Унэ 11-у япхыгъэмэ гъэцэкIэжьынхэр ащашIынхэу, кIэу 4 ашIынэу агъэнафэ.