КъулыкъушIэхэр яIэпыIэгъух

Щылэ мазэм и 25-м республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ зэфэс Мыекъуапэ щыкIощт.

Зэфэхьысыжь-хэдзын Зэфэсым хэлэжьэщтхэ лIыкIохэр къалэхэм, районхэм язэIукIэхэм къащагъэлъэгъуагъэх. Шэуджэн районым иадминистрацие ипащэу Аулъэ Рэщыдэ зэхахьэм къыщиIуагъ лъэпкъ культурэр, тарихъыр, адыгабзэр нахьы-
шIоу зэгъэшIэгъэнхэмкIэ Адыгэ Ха­сэм Iофыгъуабэ зэригъэца­кIэрэр.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, Хэса­шъхьэм хэтхэ ЦIыкIушъо Аслъан, Бэгъушъэ Алый, Болэкъо Аслъан, Хъот Юныс, нэмыкIхэри районхэм ащыкIогъэ зэхахьэхэм къащыгущыIагъэх.

— Кощхьаблэ зэхахьэу щырекIокIыгъэм хабзэм икъулы­къушIэхэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэм, Адыгэ Хасэм иIоф­шIэн хэлажьэхэрэм яеплъыкIэ­хэр къыщаIуагъэх, — къыти­Iуагъ Болэкъо Аслъан. — ЛIыкIохэу къыхадзыгъэхэр Зэфэсым ча-нэу зэрэхэлэжьэщтхэм, нэ­мыкIхэм татегущыIагъ.

Теуцожь районым иадми­нистрацие ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат, районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьама­тэу ПчыхьалIыкъо Аюбэ, Адыгэ Хасэм хэтхэм Пэнэжьыкъуае щыкIогъэ зэхахьэм яеплъыкIэ­хэр къыщаIуагъэх.

— Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм, Адыгэкъалэ яадминистрациехэм яхэбзэ къулы­къушIэхэр зэхэщэн Iофыгъо­хэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэх, лIыкIохэу къахадзыгъэхэм пшъэ­рылъ хэхыгъэхэр къафашIыгъэх, — къытиIуагъ Хъот Юныс.

Зэфэсыр республикэ филармонием щыкIощт, мафэм сыхьатыр 11-м аублэщт.

Сахьидэкъо
Нурбый.