Куп зекIоным зеушъомбгъу

ЗекIо порталэу ТурСтатым авторскэ турхэр щызэхэпщэнхэм тегъэпсыхьэгъэ чIыпIэу Урысыем иIэхэр къыгъэнэфагъэх. Ахэм ащыщых Краснодар краир, Къырым, Алтай, Адыгеир, Байкал (Иркутскэ хэкумрэ Бурятиемрэ), Карелиер, Ставрополь краир, Къэрэщэе-Щэрджэсыр, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, нэмыкIхэри.

ТурСтатым къызэриIорэмкIэ, ащ фэдэ турхэм язэхэщэн псынкIэу зеушъомбгъу, зекIоныр хэгъэгу кIоцI туризмэм хэхьэ, ар илъэсым къыкIоцI нэбгырэ миллионым ехъурэ цIыфхэм къыхахыгъ.

Авторскэ турыр нэмыкI зекIон зэфэшъхьафхэм зэратекIырэр зыплъыхьакIо укIо пшIоигъомэ путевкэ къызэрэпщэфырэм фэмыдэу, ушъхьафитэу, уиза­къоу е гъусэ уиIэу уздакIо пшIоигъо чIыпIэм, къалэм, къэралыгъохэм ащыщ зыкъыщыбгъэпсэфыныр ары. Ащ къикIырэп туроператорым путевкэ къыщымыщэфы­гъэмэ, узфаем укIонэу. Турым нэбгыри 3-м къыщегъэжьагъэу 5 – 6-м нэсэу хэтынхэу щыт. Ахэм маршрутыр дэгъоу зышIэрэ цIыф ягъус, афэсакъы, къэбархэр къафеIуатэх, чIыпIэ гъэшIэгъонхэм нэIуасэ афешIых. ЦIыф купэу зекIо ежьэхэрэм гъэшIэгъонхэр къяхъулIэхэу, ныбджэгъу щызэфэхъухэу, уахътэ тешIэмэ джыри зэIукIэнхэу зэзэгъыхэу бэрэ къыхэкIы.

Экскурсовод IэпэIасэхэмкIэ авторскэ турыр унэе бизнес хъун ылъэкIыщт. Адыгеир ащ фэдэ турхэр щызэхэпщэнхэм тегъэпсыхьэгъэ шъолъыр ТОП-10-м хэхьагъэхэм ащыщ. Ар къыхэзыхыщтхэр джинингыр, рафтингыр, йогэр, шыу зекIоныр, къушъхьэм IажэхэмкIэ къечъэхыныр, къушъхьэхэр зикIасэхэр арых.

Зызыгъэпсэфы зышIоигъохэу къызэхахьэхэрэм мэфэ пчъа­гъэу къызэракIухьащтымрэ ащ тефэщт ахъщэр зыфэдизыщтымрэ къезыщэкIыщтхэ экскурсоводыр ягъусэу зэхагъэуцощт. ЗекIо кIощтхэм алъэгъухэ ашIоигъо чIыпIэхэр пэшIорыгъэ­шъэу къыхахынхэу щыт.

(Тикорр.).