Исэнэхьат шIу елъэгъу

Зэнэкъокъоу «Новой школе ­— новые учителя» зыфиIоу республикэм щыкIуагъэм кIэлэ­егъэджэ 12 хэлэжьагъ. Ахэр район зэфэшъхьафхэм ащыкIуагъэхэ зэнэкъокъухэм къащыхагъэщыгъэхэ кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэу илъэси 3-м шIомыкIыгъэу Iоф зышIэхэрэр арых. КIэлэегъаджэхэм егъэджэн сыхьатхэр зэрэзэхащэхэрэр, творчествэм ылъэныкъо­кIи IэпэIэсэныгъэу ахэлъыр зэнэ­къокъум къыщагъэлъэ­гъуагъ. Жюрим къытыгъэхэ темэ зэфэшъхьафхэмкIэ кIэлэегъа­джэхэм къэгъэлъэгъонхэр къа­гъэ­хьазырыгъэх. Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ текIоныгъэр Дарья Скрылевам фагъэ­шъошагъ.

Дарье Мыекъопэ гурыт еджа­пIэу N 28-м физикэмкIэ икIэлэегъадж. Илъэсым ехъугъэ къодый Iоф зишIэрэр. Ащ емылъытыгъэу, зэнэкъокъум шIэныгъэу къыщигъэлъэгъуагъэхэм осэшIу афашIыгъ. КIэлэегъэджэ ныбжьыкIэм егъэ­джэн сыхьатхэр нахь гъэшIэгъо­нэу зэрэзэхищэщтхэм ынаIэ тырегъэты, пшъэшъэ Iушэу, гъэсагъэу щыт. ИIофшIэн ыгу етыгъэу зэригъэцакIэрэр къеушыхьаты кIэлэцIыкIухэм якIэлэегъаджэ псынкIэу шIу зэралъэ­гъугъэм.

Мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм яшIуагъэкIэ кIэлэегъаджэхэм амал агъоты опытэу аIэкIэ­лъымкIэ зэдэгощэнхэу, ясэнэхьаткIэ яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъонэу. Ар бэмэ къызфагъэфедэ, ыпэкIэ лъэкIуатэх.

ШхончыбэшIэ Рузан.
Сурэтым итыр: Дарья Скрылева.