Апэрэ тхылъыр къыдигъэкIыгъ

Психолог ныбжьыкIэу, ау сэнаущыгъэу хэлъым ишIуа­гъэкIэ цIыфыбэмэ зэлъашIэгъэ Анастасия Корепановам къыдигъэкIыгъэ тхылъым лъэтегъэуцо мы мафэхэм иIагъ. «Эмоциональные инвалиды» зыфи­Iорэм уасэ фашIынэу, авторым игу­шIуагъо дагощынэу къеблэгъагъэх иIоф­шIэгъухэр, езыгъэджагъэхэ кIэлэгъа­джэхэр, ипшъэшъэгъухэр, нэмыкI­хэри.

— Тхылъым итхын илъэ­ситIо Iоф дэсшIагъ, — ­къытфеIуатэ авторым. —ИнтернетымкIэ нэкIубгъо сиIэу психологием фэгъэ­хьыгъэ къэбархэр къиз­гъахьэщтыгъэх. Ау ситхыгъэхэр нахь ины хъухэ зэхъум тхылъ къы­дэгъэ­кIы­гъэным сегупшысагъ.

Анастасие Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым ифилологие факультет журналист сэнэхьатымкIэ щеджагъ. Ау психологиер пэблагъэ зэрэхъугъэм къыхэкIэу ишIэныгъэхэм ахигъэхъуагъ ыкIи мы лъэныкъомкIи апшъэрэ гъэ­сэныгъэр зэригъэгъотыгъ. Нэужым психологиер ищыIэныгъэ щыщ хъугъэ. ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъузэ, опытэу къы­IэкIахьэрэр тхьапэм ри­гъэкIущтыгъэ, интернет нэкIубгъоу иIэм къыри­тхэщтыгъэ. КъызэрэнэфагъэмкIэ, тхылъ къыдигъэ­кIыным психолог ныбжьыкIэр фэхьазыры хъугъэ ыкIи ащ игъэкIотыгъэу Iоф дишIагъ.

«Эмоциональные инвалиды» зыфиIорэ тхылъым статьяу къыдэхьагъэхэм щысэхэр ягъусэх. Еджэрэм гурыIогъошIу фэхъунхэм ахэр фытегъэпсыхьагъэх.

— Интернетым къиз­гъэхьэхэрэ тхыгъэхэм яджа­гъэу, ащ фэдэ гумэкIыгъо зиIэу къысэуалIэщтыгъэр макIэп. Тхылъым еджэрэм ежь ышъхьэкIэ шIэныгъэ гъэнэфагъэ къы­хихынэу сэгугъэ, — игущыIэ лъегъэкIуатэ Анастасие. — Тхылъыр шъхьэ­хэмкIэ зэтеутыгъ, якIэух пэпчъ гъэцэкIэнхэр иIэх. Ахэр къэзы­шIыхэрэм щы­Iэныгъэм къыгъэуцухэрэ упчIэхэм яджэуапхэр агъо­тыжьыщтых.

Лъэтегъэуцом къекIолIагъэхэм Анастасие шIуфэс гущыIэхэр апигъохыгъэх. Нэужым итхылъ нахь игъэ­кIотыгъэу къытегущыIагъ.

«Эмоциональные инвалиды» зыфи­Iорэр тхылъхэр зыщащэрэ тучанхэм, интернет нэкIубгъохэм ащыплъэгъущт, шIоигъоныгъэ зиIэхэм зэрагъэгъотын амал яIэщт.

Сурэтыр Къоджэшъэо Казбек тырихыгъ.
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.