Iофхэм язытет зэтырагъэуцожьыным пылъых

Республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм псыр аIэкIэгъэхьэгъэным изэтегъэуцожьын зэхэщагъэ зэрэхъурэм ынаIэ тет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиным тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм ошIэ-дэмышIэ гумэкIыгъом идэгъэзыжьын иIофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ минист­рэхэм я Кабинетрэ я Адми­нистрацие ипащэу Владимир Свеженец, вице-премьерэу Сапый Вячеслав, Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровыр, Мые­къуапэ имэр ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Китарые Аслъан, хъызмэтшIапIэу «Майкопво­до­канал» зыфиIорэм ипащэу Атэ­жьыхьэ СултIан, УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэрэ Роспотребнадзорымрэ АдыгеимкIэ я ГъэIорышIапIэхэм ялIыкIохэр.

Къушъхьалъэхэм къарыкIэу псыр къазэраIэкIахьэрэм, Мые­къопэ районым ипсэупIэхэм игъом псыр афащэным ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зы­фэдэм изэфэхьысыжьхэр къэзэрэугъоигъэхэм ашIыгъэх.

Предприятиеу «Майкопво­доканалым» къызэритырэмкIэ, Iофхэм язытет зыпкъ еуцожьы. ПсыубытыпIэ псэуалъэхэм арытыр шапхъэу щыIэхэм занэсыжькIэ, ыпэкIэ Iоф зэрашIэщтыгъэ шIыкIэм ахэр техьажьыщтых. Анахьэу мыр зыфэгъэхьыгъэр Мыекъопэ районыр ары.

— Псэу аугъоирэр макIэ, ащ къыхэкIыкIэ зэпыугъо фэ­хъузэ ар псэупIэхэм ащыщхэм аIэкIахьэ. Ау едзыгъо-едзы­гъоу системэм псыр ра­гъахъо. Iофхэм язытет зыпкъ игъэуцожьыгъэным амалэу тиIэр зэкIэ етхьылIэнэу, цIыф­хэм ягумэкIыгъохэр зэхэт­фын­хэу, зыныбжь хэкIота­гъэхэм ыкIи IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм тишIуагъэ ядгъэ­кIынэу Адыге­им и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыт­фигъэуцугъ, — къыIуагъ Александр Наро­линым.

Мыекъуапэ щыпсэухэрэм щылэ мазэм и 20-м пчэдыжьым псыр къафатIупщыжьыгъ. Джырэ уахътэм Iофхэм язытет зыпкъ еуцожьы. Псыр псэуа­лъэхэм арэхъожьы. ЧIыпIитIумэ псыр афаIуащэ. Шъолъырым икъушъхьэхэм псыр зэращымакIэм къыхэкIэу аварием ыпэкIэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэм атетэу псыр Мыекъуапэ къы­IэкIахьэщтыгъ, непи арэущтэу щыт. Синоптикхэм къызэратырэмкIэ, охътэ благъэхэм ом изытет зызэблихъущт, Мыекъопэ псырыкIуапIэм иIофшIэн зыпкъ иуцожьыным ар фэIорышIэщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъэм диштэу цIыфхэм псыр афэзыщэщт техникэ тедзэр Мыекъопэ районым агъэкIуагъ. Псыр зыIуащэрэ чIыпIэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр, ахэр унэхэм нахь апэблагъэу щытынхэр мыщ дэжьым анахь шъхьаI. Зыныбжь хэкIотагъэхэм, ветеранхэм, зи­закъоу псэурэ пенсионерхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм анаIэ атырагъэтынэу муниципалитетым ипащэхэм пшъэрылъ афа­шIыгъ. Закъы­фэзыгъазэхэрэм яIофыгъохэм псынкIэу ахэплъэн­хэм ыкIи ахэр зэхэфыгъэнхэм, джащ фэдэу псым икъэтынкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм епхыгъэ къэбарыр зэпыугъо фэмыхъоу цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэным пстэуми анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу