Яхэгъэгу къаухъумэным фэхьазырых

УФ-м лъэпкъ гвардиемкIэ и Федеральнэ къулыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ 2019-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм изэфэ­хьы­сыжьхэм ыкIи тапэкIи пшъэрылъэу зыфигъэуцужьхэрэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо джырэблагъэ щыIагъ.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ минист­рэхэм я Кабинетрэ я Адми­нистрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Александр Лобода, АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминист­рэу Владимир Алай, хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэм япащэхэр.

ГъэIорышIапIэм ипащэу Алексей Порва зэхэсыгъом хэла­жьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, мы мафэм ехъулIэу гъэIорышIапIэр къулыкъушIэхэмкIи, техникэмкIи икъоу зэтегъэ­псыхьагъ. Къулыкъум ипшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ащыщ общест­веннэ рэхьатныгъэр, къэралыгъо объектхэр къэухъумэгъэнхэр, экстремизмэм ыкIи терроризмэм апэшIуекIогъэныр. Тиреспубликэ имызакъоу, нэмыкI шъолъырхэми лъэпкъ гвардием хэтхэм щытхъу хэлъэу къулыкъур ащахьы. Ведомствэм хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэм зэпхыныгъэ пытэ адыриIэу адэлажьэ.

ГъэIорышIапIэм ипащэ зэ­рыгушхоу къыхигъэщыгъэхэм ащыщ 2019-рэ илъэсым УФ-м лъэпкъ гвардиемкIэ и Федеральнэ къулыкъу Къыблэ шъо­лъырымкIэ чIыпIэ къулыкъухэм яIофшIэн зызэфахьысыжьым, лъэпкъ гвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм осэшIу къызэрэфашIыгъэр ыкIи апэрэ чIыпIэр къызэрэфагъэшъоша­гъэр.

Нэужым лъэпкъ гвардием игъэIорышIапIэу АР-м щыIэм 2019-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэр, гъэхъагъэу яIэхэр къызэфихьысыжьыгъ ащ иштаб ипащэу Д. Легенький. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым лъэпкъ гвардием икъулыкъу­шIэхэм анахьэу анаIэ зыты­рагъэтыгъэр къэралыгъо ыкIи общественнэ щынэгъончъэныр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшъхьафитыныгъэ къэу­хъумэгъэнхэр ары.

2019-рэ илъэсым инвестиционнэ форумэу ыкIи саммитэу «Рос­сия —Африка» зыфиIоу Шъачэ щыкIуагъэхэм гъэIорышIапIэм иподразделение икъулыкъушIэхэр щынэгъон­чъэным ылъэныкъокIэ чанэу хэлэжьагъэх, общественнэ рэ­хьатныгъэр къаухъумагъ. Ащ нэ­мыкIэу 2019-рэ илъэсым Темыр-Кавказ шъолъырым хэ­хьэрэ Республикэу Дагъыстан къулыкъур щахьыгъ. Джащ фэдэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ гъэIорышIапIэмрэ зэгъусэхэу общественнэ-политическэ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэу тишъо­лъыр щызэхащэхэрэм лъэпкъ гвардием икъулыкъушIэхэр хэлажьэх.

2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу общественнэ рэхьатныгъэр къэухъу­­мэгъэным, щынэгъончъагъэр гъэ­лъэшыгъэным афэшI ГъэIорышIапIэм иподразделение дэ­кIыгъо 543-рэ иIагъ, ахэм зэ­кIэмкIи нэбгырэ 8500-рэ ыкIи пилот зэрымыс къэзыбыбыхьэрэ аппарат 256-рэ ахагъэлэжьагъэх. Iофтхьабзэу зэха­щагъэхэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIагъэ зезы­хьагъэу зэгуцэ­фэхэрэ нэ­бгырэ 84-рэ къаубытыгъ, административнэ хэбзэгъэуцугъэр зыу­къогъэ нэбгырэ 260-рэ агъэунэфыгъ.

Шъолъырым ит псэуа­лъэхэм якъэ­ухъумэнкIэ республикэм ивневедомственнэ къулыкъу чанэу Iоф ышIагъ. Ахэм къагъэ­гъунэрэ фэтэрхэм, псэупIэхэм ыкIи псэуалъэхэм ятыгъуагъэхэу хъу­гъэ-шIагъэ зыпари къыхагъэ­щыгъэп.

Джащ фэдэу Iашэр къызэрэрагъэкIокIырэм, ащ зэрэлъыплъэхэрэм ягугъу къы­шIыгъ штабым ипащэ. Ащ къызэ­риIуагъэмкIэ, Iашэр агъэфедэн фитэу тиреспубликэкIэ Iизын къызэратыгъэхэм япчъагъэ нэбгырэ 12674-рэ мэхъу, ахэм пкъыгъо мин 22-м ехъу аIэ­кIэлъ. Мы лъэныкъомкIэ щыIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъу миным ехъурэ аукъуагъэу къы­хагъэщыгъ.

Ащ нэмыкIэу гъэIорышIапIэм иструктурэ къыдыхэлъытагъ къэралыгъо лъыплъэнымкIэ отделениеу зэхащагъэр. Мы уахътэм Адыгеим гъэстынып­хъэ-энергетическэ комплексым ипсэолъэ 17 ит. Ахэр ящынагъо зыфэдэм елъытыгъэу куп-купэу зэтеутыгъэх. Мы объект­хэр къулыкъушIэхэм ауплъэ­кIух, щыкIагъэу е гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ ащ фэгъэзагъэхэм пшъэ­рылъхэр афашIых.

АР-м и ЛIышъхьэрэ минист­рэхэм я Кабинетрэ я Адми­нистрацие ипащэу Владимир Све­женец АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ гъэIорышIапIэм иIофышIэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ.

— Тишъолъыр щыпсэухэ­рэм ящынэгъончъагъ ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу тиIэр. Рес­публикэм ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIоу гъэпсыгъэнымкIэ лъэпкъ гвардием мэхьанэ-
шхо зэриIэм щэч хэлъэп. Мы структурэм щысэ зытепхын къулыкъушIэхэр мымакIэу хэтых, къулыкъум пшъэры­лъэу къафигъэуцугъэр дэх имыIэу агъэцакIэ. Ахэм пат­риотизмэу ахэлъыр хэткIи щысэтехыпIэу щыт. Тирес­публикэ щыпсэурэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэр гвардием икъу­лыкъушIэхэм тапэкIи зэра­гъэлъэшыщтхэм, къэралыгъом ахэм къафишIырэ пшъэ­рылъхэр зэрищыкIагъэм тетэу, Iэ­пэIэсэныгъэ ин хэлъэу зэрэзэшIуахыщтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ В. Свеженец.

Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, мы структурэм къулыкъур щыпхьыныр къины ыкIи щынагъо. Ар сэнэхьаткIэ къыхэзыхыхэрэр цIыф бланэхэу алъытэх. Хэ­гъэгу кIоцI органхэм зищыIэныгъэ языпхырэ къулыкъушIэ пэпчъ ихэгъэгу къыухъумэным ренэу фэхьазырын фае. АщкIэ ахэр сыдигъуи щысэтехыпIэх.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.