Шъолъырым ихэхъоныгъэ тегущыIагъэх

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Ва­лентина Матвиенкэмрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Тишъолъыр исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ, лъэпкъ проектхэм япхырыщын афэ­гъэхьыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Адыгеим инфраструктурэм епхыгъэ проектхэр, анахьэу гъогу псэолъэшIыныр, псырыкIуапIэм ишIын, зэрэщагъэца­кIэхэрэм Валентина Матвиенкэр къыкIэупчIагъ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ате­гъэпсыхьэгъэ мылъкоу къа­тIупщыгъэр процент 99-м нэсэу агъэфедагъ.

«Непэ пшъэрылъэу щыIэр лъэпкъ проектхэмкIэ мурадхэр зэшIохыгъэнхэр ары. Ухэсыгъэ паспортхэм мы илъэсымкIэ къыдалъытэрэ Iофыгъохэм тафежьагъ», — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ­лъэпкъ проектхэмкIэ пшъэрылъхэм, къэгъэлъэгъонхэм ыкIи кIэуххэм анэсыгъэным пае Адыгэ Рес­публикэм шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ, ахэм ащыщэу 28-мкIэ мылъку къатIупщы. Шъо­лъыр проектхэр зэрагъэцакIэрэр ауплъэкIу зэпыт.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу