Шапхъэхэм адимыштэрэр нахь макIэ хъугъэ

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу зэрагъэзекIорэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм блэкIыгъэ бэрэскэшхо мафэм зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Зэхэсыгъор ащ къызэIуихызэ, шапхъэ­хэм адимыштэрэ продукцием цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо зэрэрихырэр, ащ фэдэ товар IузыгъэкIыхэрэм якъы­хэгъэщын гъэлъэшыгъэу ыуж уитыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ ынаIэ зытетэу бэрэ зигугъу ышIыхэрэм зэращыщыр къыIуагъ.

Санитарнэ, техническэ ыкIи нэмыкI шапхъэхэм адимыштэрэ мыгъомылэпхъэ товархэр, химие зыхэлъ пкъыгъохэу унагъом щагъэфедэхэрэр хэбзэнчъэу зыгъэзекIохэрэм якъыхэгъэщын фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэу республикэм щызэшIуахыхэрэр ары нахьыбэу зигугъу ашIыгъэр. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экономикэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ зэшIуихыхэрэм къатегущыIагъ ащ ипащэ игуадзэу Кобэщыч Мурат.

ИкIыгъэ илъэсым щыфэ-гъэстыныпхъэ материалхэр IузыгъэкIыхэрэр зауплъэ­кIухэм, Тэхъутэмыкъое районым ипредпринимательхэм ащыщ лицензие имыIэу автотранспортым пае агъэфедэрэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IуигъэкIэу къычIа­гъэщыгъ. Ащ фэдэ хэукъоныгъэ дэдэ къалэу Мыекъуапэ иавтозаправочнэ станциехэм ащыщи щагъэунэфыгъ. Теуцожь районым истанциехэм ащыщ законым къыщыдэлъытэгъэ шапхъэхэр щамыгъэцакIэхэу къыхагъэщыгъ.

Промышленность псынкIэм итовархэм, химие зыхэлъ пкъыгъохэм, нэмыкI мыгъомылэпхъэ товархэм язытет анахьыбэу зылъыплъагъэхэр. Ащ фэдэ продукцие зыщыIуагъэкIыхэрэр зауплъэкIухэм, щэпIэ зэхэтышхохэм ащыщ шапхъэхэм адимыштэу ашIыгъэ щыгъын зэфэшъхьафэу 5000 фэдиз къыщыхагъэщыгъ.

Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, илъэсым Iоф зэрашIэщт планэу агъэнэфагъэм къыдыхэ­лъытагъэу уплъэкIун 94-рэ, ащ хэмытэу, ау тхьаусыхэ тхылъхэм къапкъырыкIыгъэу 11 2019-рэ илъэсым зэхащагъ. Мыгъомылэпхъэ товар зэфэшъхьафэу 100000 фэдиз зауплъэкIум, ащ ипроценти 5 хэукъоныгъэхэр ашIыхэзэ IуагъэкIэу къыхагъэщыгъ, нэбгыри 101-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Ахэм тазырэу къарагъэтыгъэр зэкIэмкIи сомэ 500000 фэдиз мэхъу.

Республикэм исанитар врач шъхьаIэ къызэриIуагъэмкIэ, анахьыбэу къыхагъэ­щыгъэр щыгъынэу, унэгъо псэуалъэхэу щапIэхэм къатыралъхьэхэрэр, къатырагъэуцохэрэр щынэгъончъэным ишапхъэ­хэм зэрадимыштэхэрэр, товархэм яна­хьыбэм ар къызщыдагъэкIыгъэр, зыхэшIыкIыгъэр, нэмыкI къэбарэу пылъыр урысыбзэкIэ зэрэмытхыгъэр ары. Шапхъэхэм адимыштэхэу товар зэфэшъхьаф 5000 къаIахыгъ.

Ащ нэмыкIэуи Роспотребнадзорым испециалистхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм икъулыкъушIэхэмрэ промышленность псынкIэм итовархэр хэбзэнчъэу агъэзекIохэу предприниматель нэбгыриплI къыхагъэщыгъ. Ахэми IуагъэкIыщтыгъэр къаIахыгъэу мы уахътэм ауплъэкIу. Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, шапхъэхэм адимыштэхэрэр экспертизэ зашIыхэрэм ыуж, агъэкIодых.

Доклад ужым Премьер-министрэм иупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьхэзэ, непэ ащ фэдэ хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыхэми, аужырэ илъэситфыр пштэмэ, республикэм ищапIэхэм мыгъомылэпхъэ товарэу ащаIуагъэкIырэм изытет бэкIэ нахьышIу зэрэхъугъэр, шапхъэхэм адимыштэхэрэм япроцент лъэшэу къызэреIыхыгъэр къыIуагъ.

Нэужым промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу зэрагъэзекIорэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм къихьэгъэ 2020-рэ илъэсым Iоф зэришIэщт планыр аштагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.