Проектым шъукъыхэлажь

Хэгъэгу зэошхор тихэгъэгу имызакъоу, зэрэцIыфлъэпкъэу ятарихъ хэхьэгъэ зэо анахь лъыгъачъэхэм ащыщ. Советскэ цIыфхэм ащ ТекIоныгъэр къыщыдахыгъ, нацизмэм утынышхо рахыгъ.

Тятэжъхэм ТекIоныгъэшхом икъыдэхын лъапIэу къафыдэкIыгъ. Дзэ къулы­къушIэ миллион 12-м, пстэумкIи нэбгырэ миллион 26,6-м ехъу Советскэ Сою­зым шIокIодыгъ.

Тиджырэ лIэужхэм япшъэрылъ ТекIоныгъэм икъыдэхын зиIахь хэзышIыхьэгъэ нэбгырэ пэпчъ ащымыгъупшэныр. Унагъо пэпчъ иIахьылхэу, иблагъэхэу фронтым щызэуагъэхэр е тылым щылэжьагъэхэр ишIэжь хэлъых. Непэрэ ныбжьыкIэхэми, таужкIэ къикIыщтхэми ахэм ацIэхэр ашIэнхэ фае.

Дунэе тарихъ депозитарием сурэт, документ миллиони 150-м ехъу чIэлъ. ТекIоныгъэм и Музееу Москва дэтым «народнэ экспозицие» къыщызэIуахыгъ. Проектэу «Лица Победы» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм ятэжъхэм ясурэт ащ къыщагъотын ыкIи якIэлэцIыкIухэмрэ япхъорэлъфхэмрэ ар арагъэлъэгъун алъэкIыщт.

Проектэу «Лица Победы» зыфиIорэм дунэе статус иI. Сыд фэдэрэ хэгъэгу щыпсэухэрэми ягупсэхэм яхьылIэгъэ къэбархэр ТекIоныгъэм и Музей итарихъ депозитарий хагъэхьанхэ, нацизмэм текIуагъэхэм ялIыхъужъныгъэ ащымыгъупшэным фэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Проектэу «Лица Победы» зыфиIорэм хэлэжьэнхэ, яунагъо щагъэшIорэ материалхэр ТекIоныгъэм и Музей итарихъ депозитарий агъэхьын алъэкIыщт сайтымкIэ, мобильнэ приложение зыфаIорэмкIэ, почтэмкIэ е ашъхьэкIэ ахэр арахьылIэнхэ алъэкIыщт.

Тарихъ депозитариеу «Лица Победы» зыфиIорэр ТекIоныгъэм и Музей мыщ фэдэ чIыпIэм щыI: Москва, метроу «ТекIоныгъэм ипарк», ТекIоныгъэм и Гупч, 3.
Официальнэ сайтыр: victorymuseum.ru
E-mail:lica@cmvov.ru
Телефоныр: 7(499)449-8115