Адыгеир хэлэжьэщт

Урысые Федерацием и Президент Феде­ральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм пшъэрылъ къащыфишIыгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм епхыгъэу 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2023-рэ илъэсым нэс къызэлъызыубытырэ проектым тетэу къоджэ псэупIэхэм е къалэу нэбгырэ мин 50-м шIомыкIэу зыщыпсэухэ-рэм Iоф ащызышIэнэу кIощт кIэлэегъаджэхэм зэтыгъоу сомэ миллион аратыщт.

Мы лъэхъаным Урысые Федерацием гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ федеральнэ порталэу «Къоджэ кIэлэегъадж» зыфиIоу зэхигъэуцуагъэм Урысые Федерацием ишъолъыр пстэуми арыт организациехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэ­гъотыхэрэм чIыпIэ нэкIэу яIэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр рагъо­тэщт. Хэтрэ кIэлэегъаджи а порталым ищыкIэгъэ къэбарыр къырихын ылъэкIыщт ыкIи про­граммэм хэлажьэ зэрэшIои­гъомкIэ лъэIу тхылъыр ыты­шъущт. Порталыр: http://zem­teacher.edu.ru.

Зэтыгъо ахъщэр зыIэкIагъэ­хьащтхэр зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу къыхахыщтых. Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэри­тыгъэмкIэ, Адыгеим а илъэси 3-м къыкIоцI кIэлэегъэджэ 39-мэ ащ фэдэ ахъщэр къыщаратын алъэкIыщт.

Мы проектым хэлэжьэн зы­­лъэкIыщтхэр:

— документхэр зыщатыщтхэм ехъулIэу зыныбжь илъэс 55-м шIомыкIыгъэхэр;

— гъэсэныгъэ зыщарагъэ­гъотырэ организациеу кIэлэ­егъаджэ зищыкIагъэм Iухьан­хэшъ, тхьамафэм къыкIоцI сы­хьат 18-м нахь мымакIэу язы­гъэхьын зылъэкIыщтхэр;

— IофшIэным епхыгъэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыщтым къызэрэдилъытэрэм тетэу илъэси 5-м къыкIоцI тхьамафэм сыхьат 18-м нахь мымакIэу аригъэ­хьынэу пшъэрылъ зыфэзышIы­жьыхэрэр.

Адыгэ РеспубликэмкIэ проектым иоператор ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэр Адыгэ Рес­публикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иотделэу зэхэубытэгъэ гъэсэныгъэм ихэхъоныгъэ, регион ыкIи этно­культурнэ нэшанэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэ­загъэр ары.

Проектым хэлажьэ зышIоигъохэм документхэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ мыщ фэдэ телефонхэмкIэ зафагъэзэн алъэ­кIыщт: 8(8772) 52-49-12, элект­рон почтэр: 524912@mail.ru