ГъукIэкъылэ зэшхэр къахэщыгъэх

Илъэс къэс Урысые Географическэ общест­вэм зэнэкъокъоу «Анахь хэгъэгу дахэр» («Самая красивая страна») зыфиIорэр зэ­хещэ. Аныбжь ыкIи зыщыпсэухэрэ чIыпIэ­хэм ямылъытыгъэу, сурэт тезы­хырэ цIыфхэр ащ хэлажьэх.

Зэнэкъокъум номинации 10 хэхьэ, мыгъэ апэрэу «Фото­проект» зыфиIорэ номина­циер кIэ­лэцIыкIухэм апае хагъэхьагъ.

Апэрэ чIыпIэхэр къэзыхьыгъэхэ сурэттеххэм зэнэкъокъум и Дипломрэ сомэ мин 250-рэ зырызрэ гушIуапкIэу аратых. Анахь IэпэIасэхэр къыхахыхэ зыхъукIэ жюрим хэтхэм сурэтхэр къызэрагъэнафэхэрэр гъэшIэгъоны. Ахэр сурэтхэр ары зэплъыхэрэр, тезыхыгъэхэр амы­шIэхэу ыкIи кIэмыупчIэхэу.

ИкIыгъэ илъэсым изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр щызыубыты­гъэ­хэм ащыщ Ставрополь щыщ сурэттехэу Андрей Смольни­ко­выр. Андрей исурэтхэм тына­Iэ атетэзгъэдзагъэр адыгэ лъэпкъым, къуаджэхэм, фрон­товик­хэм, бэ зыгъэшIагъэхэм, нэмыкI­хэми зызэрафи­гъазэрэр ары.

Ар зэлъашIэрэ сурэттех, фотоискусствэм и Дунэе Феде­рацие хэт, зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм ахэлэжьагъ, медаль 18 къыфагъэшъошагъ, цIыфыбэмэ исурэтхэр агу рехьых.

Андрей тырихыгъэ сурэтэу «Бэслъынэй инахьыжъхэм» нэплъэгъур аблэпхын плъэкIырэп. Зыныбжь хэкIотэгъэ адыгэ лIыжъитIум адыгэ шъуашэр ащы­гъэу, жэкIэ фыжьыбзэхэм къа­хэплъыхэу сурэтым еолъагъох. Ахэр Къэрэщэе-Щэрджэс Рес­публикэм щыпсэухэрэ Гъу­кIэ­къылэ зэшхэу Мухьамэдрэ Хъу­синрэ. Сурэтыр Урысые Гео­графическэ обществэм къы­дигъэкIыгъэ каталог кIэра­кIэу «Анахь хэгъэгу дахэр» зыфиIорэм къыдэхьагъ.

А. Смольниковым инэмыкI сурэтхэу «Черкесэу Хьатыу Мурат», «Нэнэжъэу Марджэнэт», «КъэошIэжьа, тят…», «КъурIаным еджэрэр» зыфиIохэрэри гъэшIэгъоных, зэнэкъокъубэмэ ахэр ахигъэлэжьагъэх. Авторым ихьатыркIэ адыгэ цIыфхэм ясурэтхэр тэ тихэгъэгу имыза­къоу, IэкIыб къэралы­гъохэми ащалъэгъух ыкIи ащагъэшIагъох.

Шъаукъо Аслъангуащ.