IэкIыбым кIорэр нахьыбэ хъуным фэшI

Шъолъырхэм IэкIыб къэралыгъохэм продукциеу ащыIуагъэкIырэр на­хьыбэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Лъэпкъ проектым къыдыхэлъыта­гъэу Адыгеим интернет сатыушIыпIэ площадкэшхом щапIэ щи­гъэпсыгъ.

Электроннэ шIыкIэм тетэу Iоф зышIэрэ сатыушIыпIэу Alibaba зыфиIорэм Адыгеим ихъыз­мэтшIапIэхэм явиртуальнэ щапIэу «Витрины региона» зыфиIорэр блэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыщызэ­Iуахыгъ. Ащ товархэр изыгъэуцохэрэр ыкIи ахэм яIугъэкIын ыуж итыр предпринимательствэм IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Гупч ары.

Хэлажьэ зышIоигъор ащ иинтернет нэкIубгъоу http://мойбизнес01.рф/электронная торговля/ зыфиIорэм ихьэмэ лъэIу тхылъыр ытын ылъэкIыщт. АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, продукциеу къыдигъэкIырэр мы интернет тучаным изыгъэуцо зышIоигъо пстэуми ащ фэдэ амал яI.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, ­Лъэпкъ проектэу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ предпринимательствэм IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Гупчэ гъэпсыгъэ хъугъэ.