IофшIэкIо куп зэхащагъ

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ыкIи тарихъ шIэжьыр къызэтегъэнэгъэным афэшI Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 8-м унашъоу «О проведении в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы» зыфиIорэм кIэтхагъ.Зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъохэм ащыщ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ТекIоныгъэм и Мафэ мы илъэсым зэрэхагъэунэфыкIыщтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэм афэгъэхьы­гъэу унашъохэр къышIыгъэх.

«2020-рэ илъэсыр Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм итамыгъэу щыт. Къэралыгъом тыготэу зэрифэшъуашэу лъэгэпIэ иным тетэу а мафэр тэри хэдгъэунэфыкIын фае. НыбжьыкIэхэр, «НыбжьыкIэ армиер» къыхэжъугъэлажьэх. Лъэныкъо пстэури къызэлъед­гъэубытызэ IофшIэныр зэхэтщэнэу щыт. Анахьэу ветеранхэм, хэкIодагъэ­хэм яшъхьэгъусэхэм шъунаIэ атежъу­гъэт. Джыри зэ къыкIэсэгъэтхъыжьы лъэгэпIэ иным тетэу зэрэхэдгъэунэфыкIын фаер», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент, Адыгеим и ЛIышъхьэ къагъэуцугъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ республикэм щыкIощт Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр агъэнэфагъэх, IофшIэкIо куп зэхащагъ. Купым хэхьагъэх хабзэм иорганхэм, ОНФ-м, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр. «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэ Гупчэм епхыгъэу волонтерскэ корпус зэхащагъ. ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъу­рэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм ыкIи регъэкIокIыгъэнхэм ахэлэжьэнхэу шIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ щаугъоищтых.