Яамалхэм ахэхъуагъ

МэшIогъэкIосэ къулыкъумрэ мэзым Iоф щызышIэхэрэмрэ къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэм иIункIыбзэхэр АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ Премьер-министрэу Александр Наролиным аритыжьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцухэрэм ащыщ республикэм ичIыопс баиныгъэ къэухъумэгъэныр. Ар зэшIохыгъэным фэшI непэ техникэу къаIэкIэхьагъэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер А. Наролиным къыхигъэщыгъ.

АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, Лъэпкъ проектэу «Экологием» къыдыхэлъытагъэу республикэм мыщ фэдэ техникэ 14 къыIэ­кIэхьагъ, ахэр зищыкIагъэхэм атырагощагъэх. ЗэкIэмкIи сомэ миллион 13,1-рэ ахэм апэIухьагъ.

— Илъэс 30 фэдиз хъугъэу Iоф сэшIэшъ, мыщ фэдэу зэхэубыта­гъэу зыкIи техникэ къытIэкIэхьагъэп. Мэз­хэр къэухъумэгъэнхэм ыкIи машIом зыкъыщимыштэным, мыщ Iоф щызышIэхэрэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэ амал яIэным техникакIэр афэIорышIэщт, — къыIуагъ ГъэIорышIапIэм ипащэ.

Былымыхьэ Рэщыдэ игущыIэ къы­зэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, мы IофшIэныр тапэкIи лъагъэкIотэщт, проектым къы­тырэ амалхэр къызфагъэфедэщтых. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, мы илъэ­сым джыри хэушъхьафыкIыгъэ техни­кэ 20 фэдиз республикэм къыIэ­кIэхьащт.

Техникэр къызфащэфыгъэхэм къафэгушIуагъ ыкIи тапэкIэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиныр.
Нэужым ахэр зыIукIагъэхэм машинэ IункIыбзэхэр аратыжьыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.