Тщыгъупшэщтхэп

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Тщыгъупшэщтхэп» зыфи­Iо­рэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым истудентхэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ветеранхэм илъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъэх.

Мыекъуапэ щыпсэухэрэ ветеран нэбгырэ 39-мэ гущыIэгъу афэхъу­гъэх, шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Ветеранхэм ягукъэкIыжьхэм ашIогъэшIэгъонэу студентхэр ядэIугъэх. НыбжьыкIэхэм янепэрэ щыIакIэ зыфэдэм нахьыжъхэр щагъэгъозагъэх.

Мамырэу тыпсэуным пае апсэ емыблэжьхэу лIыхъужъныгъэу ахэм зэрахьагъэр ныбжьыкIэхэм зэращымыгъупшэрэр ягущыIэмэ къащыхагъэщыгъ. Сыдигъуи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр араIуагъ.
(Тикорр.).