МэшIокур къызэтырагъэуцуагъ

Вагонищ зыпышIэгъэ тепловозэу ТУ-8-у зекIохэр Гъомэ тIуакIэм щы­зезы­щэщтыгъэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ Iоф ышIэн фимытэу къызэтырагъэуцуагъ.

Ар компаниеу АО-у «Апшеронск — Лэгъо-Накъ» зыфиIорэм бэджэндэу ыштагъэу экскурсиехэр цIыфхэм афызэхищэнхэмкIэ ыгъэфедэщтыгъ. Ащ къутырэу Гъуамэ къыщегъэжьагъэу псэупIэу Мэзмай нэс зыгъэпсэфакIохэр зэрищэщтыгъэх МэшIоку гъогоу агъэфедэщтыгъэр бэшIагъэ жъы зыхъугъэр, ащ ыпкъ къикIэу икIыгъэ илъэсым вагонхэр тIоуцогъо рельсхэм ащыдэчъэхыхэу къыхэкIыгъ. Прокуратурэм иIофышIэхэм гъогум изытет зауплъэкIум, ар зэрэдэир ыкIи цIыфхэр щызепщэнхэр зэрэщынагъор агъэунэфыгъагъ. Нэужым акционер обществэм ипащэхэм гъогури рельсхэри агъэцэкIэ­жьынхэу унашъо афашIыгъагъ. МэшIоку гъогум хэIэзыхьажьыгъэхэу, дэгъэзыжьыгъэн фэегъэ Iофыгъохэр агъэцэкIэжьыгъахэхэу, щыкIагъэ ямыIэжьэу ахэм джэуап къаратыжьыгъагъ, ау унашъор агъэцэкIэгъагъэп.

Ащ ыуж ары район прокуратурэм хьыкумым зызфигъэзагъэр. УплъэкIунхэм къагъэшъыпкъагъ гъогур игъом къызэрамыплъыхьэрэр ыкIи зэрамыгъэцэкIэжьырэр, чIыпIэ-чIыпIэу зэрэкъутагъэр, ар щынэгъончъэным зэрэлъымыплъэхэрэр ыкIи изытет зэримы­гъэгумэкIыхэрэр.

МэшIоку гъогум цIыфыбэ щызэращэ. ЗекIохэмкIэ ар гупсэф, чIыпIэу алъэгъухэрэр дахэх. Ау тепловозым имызакъоу чIыопсым исаугъэтэу алъытэрэ Гъомэ тIуакIэ пэблагъэу щагъэфедэрэ псэуалъэхэри IыгъэкIых. МэшIокур къызщыуцурэ чIыпIэр, унэу ащ дэжь щытыр, бгъагъэхэр IыгъэкIых. Краснодар краим и УФСИН ипресс-къулыкъу макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, ащ фэдэ гъогум мэшIокукIэ цIыфхэр щызепщэнхэр щынагъоу щыт.

МэшIоку гъогум изытет дэи, ащ щылажьэхэрэр Iофым фэгъэсагъэхэу щытэп. ОшIэ-дэмышIэу машIом зыкъиштэмэ, ар зэрэбгъэкIосэщт Iэмэ-псымэу ящыкIэгъэщтхэр мэшIокум илъхэп ыкIи яIэхэп, мэкъэгъэIу системэм Iоф ышIэрэп.

А пстэумэ къахэкIэу хьыкум приставхэм мэшIокоу ТУ-8-р агъэуцугъ, цIыргъущи тырадзэжьыгъ. Гъогуми, мэшIокуми щыкIагъэу яIэхэр дагъэзыжьыфэкIэ цIыф-
хэм Гъомэ тIуакIэ лъэсэу къыщакIухьащт.

Шъаукъо Аслъангуащ.