Мыгъэ нахьыбэ кIощт

2019-рэ илъэсым Адыгеим щыщ сабый 468-рэ псауныгъэр зыщагъэпытэрэ ыкIи зы­щызэтырагъэуцожьырэ Гупчэу «Звездный» зы­фиIоу къалэу Псыфабэ дэтым щыIагъэх.

Гупчэм кIогъэ кIэлэцIыкIухэм нахьыжъхэу нэбгырэ 432-рэ ягъусагъэх, ахэм зэкIэмкIи ме­дикэ-социальнэ фэIо-фашIэхэр афагъэцэкIагъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоны­гъэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, илъэси 4-м къыщегъэжьагъэу 18-м нэс зыныбжьхэу медикэ-социальнэ зэтегъэу­цожьын зищыкIагъэхэм Гупчэм IэпыIэгъу ащыфэхъух. КIышъо, гу-лъынтфэ ыкIи нэмыкI узхэм мыщ ащеIазэх. Къыхэгъэщыгъэн фае IэпыIэгъу зищыкIэгъэ кIэлэцIыкIухэм яIэзэщт специалистхэр Гупчэм зэриIэхэр.

ЗэрагъэнафэрэмкIэ, мыгъэ а Гупчэм кIэлэцIыкIоу зипсауныгъэ зыщызэтезыгъэуцожьыщтхэм япчъагъэ блэкIыгъэ илъэсым нахьи нахьыбэщт. Ахэм мэфэ 18 загъэпсэфынэу амал яIэщт.
(Тикорр.).