Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъ

ЛIыхъужъныгъэм имэфэ 900

Урысые шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей, хэгъэгум идзэ-тарихъ шъолъыр обществэ хэлажьэх.

Ленинград иблокадэ Хэгъэгу зэошхом илъэхъан зэрэщыIагъэр егъашIи тарихъым хэкIокIэщтэп. Фашистхэм къадзыхьэгъэ къалэр мэфэ 900 фэдизрэ тидзэкIолIхэм, мамыр цIыфхэм къаухъумагъ, пыир Ленинград дагъэхьагъэп.

Советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ Ленинград икъэухъумэнкIэ лIыгъэу зэрахьагъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр щылэ мазэм и 18 – 27-м еджапIэхэм, музейхэм, нэмыкIхэм ащыкIощтых.