Класснэ пащэхэм къафыхэхъощт

Урысые Федерацием и Президент Джэпсалъэу къышIыгъэм къыщиIуагъэхэм ащыщ еджапIэхэм Iоф ащызышIэрэ класснэ пащэхэм ялэжьапкIэ сомэ мини 5 къызэрэхагъэхъощтыр. Ар кIэлэегъаджэхэмкIи, ныбжьыкIэхэу а сэнэхьатыр къыхэзыхын гухэлъ зиIэхэмкIи къэбар гушIуагъу. Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, кIэлэеджа­кIохэм анахь апэблагъэр класснэ пащэр ары. Мыщ фэдэу кIэ­лэцIыкIухэм яегъэджэн, ягъэ­сэн епхыгъэ Iофым мафэ къэс пылъэу Iоф зышIэхэрэм пшъэ­дэкIыжь ин зэрахьырэр къы­Iуагъ. Мы лъэныкъом щыла­жьэхэрэр зэрифэшъуашэу яIоф­шIэн фэгъэсэгъэнхэ ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэн зэрэфаер Урысыем и Президент къыхигъэщыгъ.

— Ащ къыхэкIэу Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу класснэ пащэхэм федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ мини 5-м къыщымыкIэу афы­хэгъэхъогъэн фае, — къы­Iуагъ Владимир Путиным.

Мыщ фэдэ екIолIакIэм кIэлэегъаджэхэр ыгъэгушIуагъэх, къэралыгъом ипащэ ышIыгъэ унашъор игъо дэдэу алъытагъ. Пэнэжьыкъуае дэт гурыт еджапIэу N 1-м Iоф щызышIэрэ Гугъотыжь Неллэ къызэриIуагъэмкIэ, Урысыем и Президент къышIыгъэ Джэпсалъэм кIэлэегъаджэхэм афэгъэхьыгъэу хэтыгъэм зыщигъэгъозагъ. Iоныгъом и 1-м зэхъокIыныгъэу къыздихьыщтхэм агъэгушIуагъ.

— КIэлэегъаджэу Iоф зысшIэрэр илъэс 24-рэ хъугъэ. Аужырэ илъэси 10-м класснэ пэщэныгъэр дэсхьыгъ, — къе­Iуатэ Неллэ. – Ахъщэ тедзэ ащ пае сиIагъ, ау джы къыхэхъощтэу тызэрагъэгугъагъэр бэкIэ нахьыб. Iофэу пшIэрэм уасэ къыфашIэу, пшъэдэкIыжьэу уиIэр къалъэгъу зыхъукIэ уегъэ­гушхо.

ПсэупIэу АдыгеякIэм дэт гурыт еджапIэу N 19-м Iоф щызышIэрэ Козина Анжелэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Урысыем и Президент класснэ пащэхэм ялэжьапкIэ къахигъэ­хъонэу къызэрэщиIуагъэм ыгъэ­гушIуагъ.

— КIэлэегъаджэхэм Iофэу ашIэрэм мэхьанэу иIэр Президентым къызэрэгурыIорэр Джэпсалъэм къыщыхэщыгъ. КIэлэеджакIохэм шIэныгъэ языгъэгъотэу, ащ дакIоу пIуныгъэ- гъэсэныгъэм пылъ кIэлэегъа­джэхэм пшъэдэкIыжьэу ахьырэр зэрэиныр ащ къыIуагъ, — къы­хегъэщы Анжелэ.

ТигущыIэгъу илъэси 3 хъугъэ кIэлэегъаджэу Iоф зишIэрэр. Зэрылэжьэрэ сэнэхьатыр мыпсынкIэми, сабыйхэм зэрафэщагъэм къыхэкIэу къин къыщыхъурэп. БлэкIыгъэ илъэсым класситIумэ пэщэныгъэ адызэрихьагъ. Мыгъэ я 2-рэ классым щеджэрэ кIэлэеджа­кIохэм ахэт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.