Гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин

Машинэ 25-рэ фэдиз зыхэфэгъэ гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин тыгъуасэ республикэм къыщыхъугъ. Гъогушхоу М4 «Дон» зыфиIорэм, Адыгэкъалэ пэмычыжьэу, пчэдыжьым сыхьатыр 7 — 8-м ыныкъокIэ хэхьагъэу ар къытехъухьагъ ыкIи нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ зыдихьыгъ, шъобжхэр зытещагъэ хъугъэхэр нэбгыри 10.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ащ фэдиз машинэр зыхэфэгъэ зэутэкIыр къызхэкIыгъэр пщагъоу ыкIи гъогур Iумы­лэу зэрэщытыгъэр ары, ау гъогу­рыкIоныр щынэгъончъэным пылъ шапхъэхэри икъоу амыгъэцэкIагъэхэуи енэгуех.

ОшIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ АР-м икъулыкъу къызэритырэмкIэ, шъобж зытещэгъэ нэбгыри 4-р Адыгэкъалэ ыкIи Краснодар адэт сымэджэщхэм анагъэсыгъэх. 6-мэ япсауныгъэ изытет зауплъэкIухэ нэуж ядэжь атIупщыжьыгъэх. ЗищыIэныгъэ зэпыугъитIумэ языр (1966-рэ илъэсым къэхъугъэр) хъугъэ-шIагъэм щыхэкIодагъ, зым (1996-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэм) Адыгэкъалэ исымэджэщ ыпсэ щитыгъ. Зы бзылъфыгъэр сан­авиациемкIэ Краснодар нагъэсыгъ.

ТхьамыкIагъор къызщыхъугъэ чIыпIэм елбэтэу къэгъэнэжьын къулыкъухэр къэсыгъэх, следственнэ-оперативнэ купым Iоф щешIэ.

ОшIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ УФ-м и Министерствэ Адыгэ РеспубликэмкIэ игъэIорышIэпIэ ШъхьаIэ «ОшIэ-дэмышIэ Iоф» зыфиIорэ къулыкъу хьыкIэм техьагъ, Оперативнэ штабым иIофшIэн лъэтемытэу ригъэ­жьагъ, психологхэри чIыпIэм къыращэлIэгъагъэх. Адыгэкъалэ иадминистрацие тхьамыкIагъо хэфэгъэ цIыфхэм зызщагъэ­фэбэн алъэкIыщт чIыпIэ афыхихыгъ, ахэм шхын стыр аIэкIагъэхьагъ.

Хъугъэ-шIагъэм идэгъэзыжьын нэбгырэ 70-м ехъу дэлэжьагъ, ахэм ащыщэу 32-р Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ щыщых.

Гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэм пае гъогу-патруль къулыкъум икупхэм гъэлъэшыгъэу Iоф ашIэ. Гъогур зэпагъэ­Iыгъэп, ау ушъагъэу бэрэ къы­хэкIы.

Ом изытет зыщыдэим анахьэу сакъыныгъэ къызхагъэфэнымкIэ цIыфхэм ахэр къяджэх.

Сурэтхэр ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ УФ-м и Министерствэ Адыгэ РеспубликэмкIэ игъэIорышIэпIэ ШъхьаIэ ыкIи хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ АР-м и Министерствэ япресс-къулыкъухэм тырахыгъэх.