Япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ мафэр АР-м ислед­ственнэ Гъэ­IорышIапIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх.

Урысыем иследственнэ къулыкъу исистемэ зэхъокIыныгъэ­шхохэр зыфашIыгъэр ыкIи УФ-м и Прокуратурэ епхыгъэу Следственнэ комитетыр загъэпсыгъэр 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 7-м илъэс 13 хъущт. Ащ щыщэу илъэси 9 хъугъэу Следственнэ комитетым федеральнэ къэралыгъо структурэ шъхьафэу Iоф ешIэ. Мы аужырэ илъэсхэм шIуагъэ къытэу бзэджэшIагъэ­хэм апэуцужьыгъэнымкIэ, ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIогъэнымкIэ, зыныбжь имыкъугъэхэм яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ хэбзэухъу­мэкIо къулыкъу системэм Следственнэ комитетым дэгъоу зыкъыщигъэлъэгъуагъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Александр Глущенкэр, АР-м кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ и Уполномоченнэу Александр Ивашиныр, «Следствием иветеранхэм я Союз» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр общественнэ организацие итхьаматэу Пщыдатэкъо Вячеслав, я 10 — 11-рэ кадет классхэм якIэлэеджакIо­хэр, нэмыкIхэри.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ пстэуми, анахьэу ветеранхэм, къафэгушIуагъ гъэIорышIапIэм ипащэу Александр Глущенкэр.

— Тиветеран лъапIэхэр! Илъэсыбэрэ IэпэIэсэныгъэшхо шъуIэкIэлъэу, шъуищытхъу яжъу­гъаIозэ Iоф шъушIагъэ. Шъуисэнэхьат хэшIыкIышхоу фышъуи­IэмкIэ следователь ныбжьыкIэхэм шъуадэгуащэ, ахэмкIэ шъо ренэу щысэтехыпIэу шъущытыщт, — кIигъэтхъыгъ пащэм.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу къыдэкIыгъэм диштэу, илъэсибгъукIэ узэкIэIэбэжьымэ агъэпсыгъэ комитетыр непэ структурэ шъхьа­фэу щыт ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, къэралыгъом рэхьатныгъэрэ зыпкъитыныгъэрэ илъынхэмкIэ ащ пшъэдэкIыжьышхо ехьы.

— Тикъулыкъу мэхьанэшхо зэриIэр, хэбзэухъумэкIо систе­мэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщиубытырэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. БзэджашIэхэм апэшIуекIогъэныр, къэралыгъом пшъэрылъхэу къыгъэуцухэрэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэр — джары тиIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр. Следователэу Iоф пшIэныр къин ыкIи пшъэ­дэкIыжьышхо пылъ, ау тик­ъу­лыкъушIэхэм зэрифэшъуашэу япшъэрылъхэр агъэцакIэх. Кадет классэу зэхэтщагъэми мэхьанэшхо етэты, ащ щеджэхэрэ ныбжьыкIэхэм бэкIэ тащэгугъы, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэ следовательхэр къа­хэкIынхэу тыфай, — къы­Iуагъ Александр Глущенкэм.

Джащ фэдэу Адыгеим рэхьатныгъэ, зэгурыIоныгъэ илъынхэмкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэмрэ язэпхыныгъэ агъэ­пытэным тапэкIи зэрэпы­лъыщтхэр А. Глущенкэм хи­гъэунэфыкIыгъ.

Зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэ­унэфыкIыхэрэм Пщыдатэкъо Вячеслав афэгушIуагъ, ведомствэм иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэрэзэхищэрэр, къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэриIэхэр щытхъукIэ афилъэгъугъ. Непэрэ хэбзэухъу­мэкIо системэм Следственнэ комитетым чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм щыIэ следственнэ ГъэIорышIапIэм ыпашъхьэ пшъэ­рылъхэу итхэр тапэкIи зэрифэшъуашэу зэригъэцэкIэщтхэм ицыхьэ телъэу къыIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIа­гъэх, зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ къулыкъушIэхэм къафэгушIуагъэх, ягъэхъагъэхэм ахагъахъозэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъэх.

— БзэджэшIэгъэ анахь хьы­лъэхэр ыкIи къинхэр мы къулыкъум зэхефых, къэгъэлъэгъон ыкIи зэфэхьысыжь дэгъухэм нафэ къашIы бзэджэшIагъэ зе­зыхьагъэр тыдэ щыIэми пшъэ­дэкIыжь зэрэрагъэхьыщтыр. Шъолъырым зыпкъитыныгъэ илъыным, цIыфхэм рэхьатныгъэ яIэу псэунхэм ыкIи Iоф ашIэным а пстэури фэIорышIэ, — къы­Iуагъ А. Ивашиным.

А. Глущенкэм кIэухым къызэриIуагъэмкIэ, къулыкъум вете­ранхэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэпхыныгъэ адыриIэу Iоф адешIэ. ГущыIэм пае, блэкIыгъэ илъэсым Iоныгъом и 1-м Мыекъуапэ илицееу N 8-м епхыгъэ профильнэ кадет класс УФ-м и Следственнэ комитет къызэIуи­хыгъ.

Нэужым зиIофшIэнкIэ къахэщыгъэхэ къулыкъушIэхэм гъэIорышIапIэм ипащэ Щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх. Законыр гъэпытэгъэным, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшIоигъоны­гъэхэр къэухъумэгъэнхэм иIа­хьышхо зэрэхишIыхьагъэм фэшI АР-м и ЛIышъхьэ иунашъо­кIэ юстицием иподполковникэу Хъу­тIыжъ Руслъан «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъу­цIэр фагъэшъошагъ. УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иунашъокIэ юстицием иIофышIэхэу Александр Лой, Илона Севиевар, Ирина Клещенкэр, Тэкъохъо Мурат, Хьасанэкъо Анзор, Евгения Авдеевар щытхъу ыкIи рэзэ­ныгъэ тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх.

Джащ фэдэу къыткIэхъухьэ­хэрэ лIэужхэм япIуныгъэ-гъэсэныгъэ иIахьышхо зэрэхишIыхьэ­рэм фэшI Женя Поповым ыцIэ зыхьырэ лицееу N 8-м ипащэу Эмма Осерскаям Следственнэ комитетым ирэзэныгъэ тхы­лъ фигъэшъошагъ.

КIАРЭ Фатим.