Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Хэгъэгум волейболымкIэ иапшъэрэ купэу «Б-м» щызэхащэгъэ зэнэкъокъум «Динамо- МГТУ-р» хэлажьэ. Воронеж икомандэу «Кристаллым» гъого­гъуитIо дешIагъ. Апэрэ зэIу­кIэ­гъур 3:1-у «Кристаллым» ыхьыгъ.

— Зэнэкъокъум иятIонэрэ мафэ тиспортсменхэр нахь дэгъоу щешIагъэх, 3:1-у текIоны­гъэр къыдахыгъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм.

Спортыр хырыхыхьэм фэд, зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае. Павел Зборовскэм тызэрэщигъэгъозагъэу, зичэзыу ешIэгъухэм тикомандэ зафегъэхьазыры.

Щылэ мазэм и 31-м Красногорскэрэ Мыекъуапэрэ яешIакIохэр «Ошъутенэм» щызэIукIэщтых. «Динамо-МГТУ-р» я 7-рэ чIыпIэм щыI.