ФэгушIощтых, дэуджыщтых

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

Республикэм изаслуженнэ артистэу Александр Степановым ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр театрэм щыкIощт.

Ж. Брикер икомедиеу «НэхэмкIэ плъэгъурэр пшIошъ умы­гъэхъу», Ж. Оффенбах иопереттэу «Еленэ дахэм», Андрей Семеновым икомедиеу «Старомоднэ амурхэм», В. Шекспир икомедиеу бырсыр бащэ къызыхэкIырэм упэуцун зэрэплъэкIыщтым, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэхэм Александр Степановым рольхэр къащешIых.

Музыкальнэ театрэм Iоф щып­шIэныр IэшIэхэп. Александр Степановым къызэрэхигъэщыгъэу, роль пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу зыфегъэхьазыры. Артистыр къы­зэрэгущыIэрэм дакIоу, орэд къеIо, къэшъо. Искусствэр зыгъэбаирэ амалхэр егъэфедэх.

Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс Александр Степановым къыщытхъугъ, сэнэхьатэу къыхихыгъэм зэрэфэшъыпкъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Театрэм щыкIорэ къэгъэлъэгъон­хэм цIыфыбэ яплъы. Композиторхэу Андрей Семеновым, Михаил Арзумановым, Александр Гончаровым, нэмыкIхэм аусыгъэ­хэр къэгъэлъэгъонхэм ащэжъынчых. Ф. Лоу имюзиклэу бзылъфыгъэ дахэм ехьылIагъэр непэ театрэм къыщагъэлъэгъощт. Къашъохэр Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан ыгъэуцугъэх. Александр Степановыр, Ирина Кириченкэр, Елена Лепиховар, нэмыкI артистхэр къэгъэ­лъэгъоным щытлъэгъущтых.