«Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Виктория Комаровар:

— Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу ныбжьыкIэхэм тиорганизацие Iоф адешIэ. Партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIоу шъолъырым щагъэцакIэрэми тыхэлажьэ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, кIэлэегъаджэхэм ялэжьапкIэ афэгъэ­хьыгъэ упчIэхэм бэрэ тяуалIэ. Джащ фэдэу студентхэми Iоф адэтэшIэ. Владимир Путиным къыIогъэ къэбарым лъэшэу тигъэгушIуагъ. ЕджапIэхэм Iоф ащызышIэхэрэ класснэ пащэхэм ялэ­жьапкIэ сомэ мини 5 къафыхагъэ­хъощт. НыбжьыкIэхэм кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр къыхахыным мыщ фэдэ екIолIакIэр зэрэфэIорышIэщтыр нафэ. Къоджэ псэупIэхэр кIэлэегъаджэхэм зэращыкIэхэрэм игумэкIыгъуи дэгъэзыжьыгъэ хъущт.