Къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет экономикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Руслъан:

— УФ-м и Президент къы­шIыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ цIыфхэм яхахъо­хэр нахьыбэ шIыгъэнхэ зэрэфаер. Унашъо­хэм яшIуагъэкIэ лэжьэпкIэ цIыкIу къызэратырэ цIыфхэр нахь макIэ хъущт, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ зэшIохыгъэнхэ фэе пшъэ­рылъхэр Джэпсалъэм къыщиIуагъэх.


Инвестициехэм алъэныкъокIэ Адыгеир нахь хъопсагъо хъугъэ, Лъэпкъ рейтингым я 26-рэ чIыпIэр непэ щеубыты. Проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм фэшI агъэхьазырхэрэ тхылъхэм уахътэу атефэрэр нахь макIэ зэрэхъугъэр, бизнесым хэщагъэхэм финанс IэпыIэгъу зэрагъотырэр, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэ зэрашIырэр мыщ дэжьым анахь шъхьа­Iэх. Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ежь ибизнес ригъэ­жьэн амал иI. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр ныбжьыкIэхэр арых.