Игъом къыпэу атIупщыгъ

Мыекъуапэ щашIыгъэ ятIонэрэ гъогу зэхэкIыпIэр аухынэу загъэнафэщтыгъэ пIалъэм къыпэу атIупщыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ Мыекъуапэ игупчэ транспорт рыкIопIэ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыналъэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Урамхэу Пролетарскэр, М. Горькэм ыцIэ зыхьырэр ыкIи Депутатскэр зыщызэхахьэхэрэ чIыпIэм изэхъокIын Мыекъуапэ игъогу зэхэкIыпIэхэр нахь Iэрыфэгъу ыкIи щынэгъончъэ шIыгъэнхэмкIэ, къэлэ шъхьаIэм аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ фэшIыгъэнымкIэ Iофы­шхоу зэшIуахыхэрэм къакIэ­лъыкIуагъ.

Тыгъуасэ КъумпIыл Мурат IофшIэнхэр зэрэзэшIуахыгъэхэр зэригъэлъэгъугъ. Ахэм яуплъэ­кIун джащ фэдэу хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIо иаппаратэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым Адыгэ РеспубликэмкIэ щыIэ Сергей Дрокиныр, Мыекъуапэ ипащэу Андрей Гетмановыр, ащ игуа­дзэу Китарие Аслъан.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, зэхэкIыпIэм ишIын икIыгъэ илъэсым ишэкIогъу мазэ рагъэ­жьэгъагъ ыкIи аухынэу загъэ­нафэщтыгъэ пIалъэм мазэм къехъукIэ нахь пасэу атыгъ. Адыгэ Республикэмрэ къалэу Мыекъуапэрэ ягъогу фондхэм къахэхыгъэ мылъкумкIэ ар зэтырагъэпсыхьагъ, сомэ миллион 44-м ехъу пэIухьагъ: инженернэ псэуалъэхэр, гъогур къэзыгъэ­нэфыхэрэр зэблахъугъэх, ощх илъэдапIэхэр ашIыгъэх, троллейбус пышIапIэхэр зэтырагъэ­псыхьагъэх.

Ащ нэмыкIэу, программэу «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэм изэтегъэпсыхьан» зыфиIорэм къыхиубытэу гъогу зэхэкIыпIэм къыпэIулъ чIыналъэри зэтырагъэпсыхьагъ. КIэлэцIыкIу джэгупIэ щагъэпсыгъ, лъэсрыкIуапIэхэр тыралъхьагъэх, ланчъэ­хэр щагъэтIысхьагъэх, тетIысхьапIэхэр, къэзыгъэ­нэфырэ пкъыгъохэу энергиер зыухъумэхэрэм афэдэхэу 86-рэ щагъэуцугъэх. Мы фэIо-фашIэхэм апэIухьагъэр сомэ миллион 17-м ехъу.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъогу зэхэкIыпIэр, ащ къыпэIулъ чIыпIэхэр къыплъыхьагъэх, Iоф­шIэнхэр зэшIозыхыгъэхэ хъыз­мэтшIапIэм ипащэу Хьабэхъу Аскэр дэгущыIагъ. Пстэури къызеплъыхьэ нэуж КъумпIыл Мурат ылъэгъугъэм осэшIу къы­фишIыгъ.

Мыщ дэжьым Адыгеим и ЛIышъхьэ къэлэ администрацием пшъэрылъхэр фишIыгъэх чIыпIэм къэкIыхэрэр щагъэтIыс­хьанхэу, ахэм псы акIэкIэгъэным изэхэщэн, кIэлэцIыкIу джэгупIэм зегъэушъомбгъугъэным ыкIи ар щынэгъончъэным фэIорышIэщт техъо фашIыным афэгъэхьыгъэу.

— ЧIыпIэхэм язэте­гъэпсыхьан лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тыкъекIолIэн фае ахэр нахь Iэрыфэгъунхэм пае ыкIи цIыф­хэм зэхашIэнэу щыт зэхъо­кIыныгъэшIухэм ты­къызэрафакIорэр. Аужырэ илъэсхэм рес­публикэм икъэлэ шъхьа­Iэрэ район гупчэхэмрэ язэтегъэ­псыхьан мылъку макIэп пэIудгъэхьа­гъэр ыкIи мы IофшIэныр лъы­тэгъэкIуатэ. Ащ хатлъхьэрэ пстэуми федэ къатын фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу