Гушхоныгъэ хахы

Футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щэкIо. ЗэIукIэгъухэм командэ 12 ахэлажьэ.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.
«Ошъутен-2» — «Абрекхэр» — 4:0, «Волховец» — «Спортмастер-2» — 3:9, «Фортуна» — «Ханскэр» — 1:7, «Сбербанк» — «Суши Сам» — 6:5.

ЕшIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр язэрэмыгъашIэу зэIу­кIэгъухэм ащызэнэкъокъух. ЗэхэщэкIо купым хэтэу Къохъужъ Рустам зэрилъытэрэмкIэ, яплIэ­нэрэу зэхащэгъэ зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъон хъунымкIэ ешIа­кIохэм ялъытыгъэр бэ. Чэщым футбол уешIэным, уиIэпэIэсэныгъэ къэбгъэлъэгъоным мэхьэнэ хэхыгъэ иI. Республикэм спортымкIэ и Комитет ар къыдилъытэзэ, псауныгъэм игъэпытэн, цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным, физкультурэм пылъхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр зэрехьэх.

Илъэс 16 зыныбжьхэм къащыублагъэу спортым хэщагъэхэр зэнэкъокъум хэлажьэх. КIэлэегъа­джэхэр, тренерхэр, банкым иIофышIэхэр, сатыушIхэр, нэмыкI­хэри командэхэм ахэтых.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу ГъукIэлI Батыр пщынау. Адыгэ орэдышъохэр зэригъэжъынчхэрэр зызэхэпхыкIэ, иIэпэIэсэныгъэ осэ ин фэошIы. Батыр искусствэм дакIоу ыгу етыгъэу футбол ешIэ.

— Спортыр сшIогъэшIэгъон, — къытиIуагъ ГъукIэлI Батыр. – ЗэхэщакIохэм гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу.

Блэгъожъ Хьамедэ самбэмкIэ банэзэ хэгъэгум, IэкIыб къэралыгъохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр пчъагъэрэ къащыдихыгъ.

— Сигуапэу футбол сешIэ. Спортым тызэфещэ, — къеIуатэ Блэгъожъ Хьамедэ. — Адыгэ Республикэм спортымкIэ псэолъэ дэгъухэр иIэх. Псауныгъэр зы­гъэпытэ зышIоигъохэр къетэгъэб­лагъэх.

Шэуджэн Хьасанбый зэIукIэгъу­хэм ясудья, ешIэгъухэр дэгъоу зэрэкIощтхэм ынаIэ тет.

Командэхэр къекIокIыгъуитIум щызэнэкъокъущтых, мэлылъфэгъу мазэм и 3-м нэс зэдешIэщтых.

Сурэтым итхэр: «Ошъутен-2-р» «Абрекхэм» футбол адешIэ.